1403/03/31
فرامرز بریمانی

فرامرز بریمانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9153433675

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
توسعه بازار دنج در گردشگری غذا (مورد مطالعه: شهر رشت) فائزه یوسفی، نازنین تبریزی، فرامرز بریمانی (1402)
واکاوی شبکه روابط فضایی بازار خرما در نواحی روستایی ناحیه مکران هادی راستی، فرامرز بریمانی، حمید برقی، سید اسکندر صیدایی (1401)
ارزیابی دیدگاه گردشگران نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزشی – تفسیری در منطقه حفاظت شده میانکله ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، فرامرز بریمانی، الهام حکیمیان (1399)
ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری(مطالعه موردی : چشمه های آبگرم رامسر) فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، نازنین تبریزی، سهند نوذر اصل (1397)
بررسی ابعاد اثربخشی سازمان های مالی اجتماع محور بر توسعه اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی فرامرز بریمانی، حمید جلالیان، وحید ریاحی، مرتضی مهرعلی تبار (1395)
تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، سید حسین حسینی ولشکلایی (1395)
تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکو توریسم مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندورود مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی، سید حسین حسینی ولشکلائی (1395)
تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه های روستایی مورد شناسی: شهرستان قصرقند فرامرز بریمانی، هادی روستایی، اسلام رئیسی، مسعود محمد زاده (1395)
پهنه‌بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان محمد سلیقه، فرامرز بریمانی، مرتضی اسماعیل نژاد (1387)
بررسی تطبیقی تعاون و جایگاه آن در نظام های اقتصادی - اجتماعی عیسی ابراهیم زاده، فرامرز بریمانی (1384)
بررسی اثرات خشکسالی در جامعه عشایری استان سیستان و بلوچستان و راه های مقابله با آن فرامرز بریمانی، محمد حسن صندوق داران، محمودرضا جهانتیغ، جابر تجاری (1384)
سیستم های آبیاری متاثر از اقلیم در بلوچستان ایران نمونه قنات داری در هیچان فرامرز بریمانی، محمد سلیقه، محمد کریم رییسی (1384)
مقاله ارائه شده
تحلیل کیفی اثرات گردشگری بیابان و کویر بر جوامع محلی )دهستان تکاب، شهداد، کرمان( مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی، محمرضا ضیائی (1402)
سنجش نگرش گردشگران از ابعاد زیستمحیطی دهستان رودپی شمالی محمود غریبی جویباری، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، طاهر صفرراد، فرامرز بریمانی (1396)
نقش گردشگری در توانمندسازی اقتصادی زنان مطالعه موردی: ناحیه ساحلی بابلسر فرامرز بریمانی، روزبه میرزائی، سیما مومنی آهنگر (1395)
ارزیابی آثار مهاجرتهای روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر رحیم بردی آنامرادنژاد، فرامرز بریمانی، امید آذریو (1393)
نشریات
برنامه ریزی فضایی سید اسکندر صیدایی، فرامرز بریمانی (1400)
مجله علوم و فنون مرزی رضا کاظمی، فرامرز بریمانی (1400)
Sustainable Rural Development-2 مصطفی طالشی، فرامرز بریمانی (1400)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی (1399)
sustainable rural development محمدرضا رضوانی، فرامرز بریمانی (1396)
مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی (1392)
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای-2 عیسی ابراهیم زاده، فرامرز بریمانی (1392)
فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای عیسی ابراهیم زاده، فرامرز بریمانی (1391)
جغرافیا و توسعه عیسی ابراهیم زاده، فرامرز بریمانی (1389)
جغرافیا و توسعه-2 عیسی ابراهیم زاده، فرامرز بریمانی (1382)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
شناسایی فرصت های توسعه بازار دنج در گردشگری غذا در شهر رشت فائزه یوسفی، فرامرز بریمانی، نازنین تبریزی (1399)
عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در نواحی مقصد (مطالعه موردی رامسر) سهند نوذر اصل، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی (1395)
نقش گردشگری در توانمندسازی زنان مطالعه موردی: بابلسر سیما مومنی، نازنین تبریزی، فرامرز بریمانی، روزبه میرزائی (1395)
اثرات تغییر کاربری اراضی ناشی از توسعه گردشگری بر نواحی روستایی منصوره کریمی رستگار، نازنین تبریزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی (1394)