غلامرضا حمیدیان

صفحه نخست /غلامرضا حمیدیان
غلامرضا حمیدیان
نام و نام خانوادگی غلامرضا حمیدیان
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی (تداومی و تناوبی) و مکمل‌یاری با کمپلکس وانادیم- روی بر بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت بیضۀ رت‌های تغذیه‌شده با محلول فروکتوز علوم زیستی ورزشی
2 اثر مکمل‌یاری وانادیم-روی به همراه فعالیت ورزشی هوازی با دو شدت متفاوت بر پروفایل لیپیدی و شاخص مقاومت انسولینی در رت های تغذیه شده با محلول فروکتوز طب نظامی
3 اثر الگوی کاهشی شدت تمرین طی دوره تیپر بر بیان ایمونوهیستو شیمیایی کاسپاز-3 در نموسیت های نوع I و II ریه رت های جوان ورزش و علوم زيست حركتي
4 Supplementation of Adiantum capillus-veneris Modulates Alveolar Apoptosis under Hypoxia Condition in Wistar Rats Exposed to Exercise Medicina
5 تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی.ظ مجله دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
6 The TNF-a, P53 protein response and lung respiratory changes related to exercise, chronic hypoxia and Adiantum capillus-veneris supplementation Advances in Respiratory Medicine
7 Silymarin protects the structure of kidney in the neonatal rats exposed to maternal cadmium toxicity: A stereological study Veterinary Research Forum
8 بررسی اعمال تیپر با و بدون مصرف عصاره اتانولی سیاهدانه برتغییرات 1α-HIF ریه و نایژه تنگی ناشی از فعالیت ورزشی شدید طب نظامي
9 ردیایی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید دانشور پزشكي
10 بررسی میزان بیان پروتئین HSP70 و HSP90 ریوی در پاسخ به کاهش بارتمرینی در شرایط هیپوکسی ابن سينا
11 اثرات تعاملی کاهش شدت تمرین ورزشی و عصاره پر سیاوش در تعدیل شاخص های ریمدلینگ و آپوپتوز ریوی رت های هیپوکسی شده مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
12 ردیابی گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 و حجم عروق ریوی پس از شش هفته تمرین تناوبی شدید علوم زيستي ورزشي
13 Exercise training prevents high-fat diet-induced adipose tissue remodeling by promoting capillary density and macrophage polarization Life Sciences
14 تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب فيزيولوژي ورزشي
15 تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی BAX و BCL2 ریوی رتهای تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی گياهان دارويي
16 High-intensity interval training-induced inflammation and airway narrowing of the lung parenchyma in male maturing rats Comparative Clinical Pathology
17 افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی فيزيولوژي ورزشي
18 تأثیر ده هفته تمرین استقامتی بر تغییرات ساختار بافتی و استریولوژیک بخش پارانشیمی کبد و سطح سرمی کلسترول و تریگلیسرید در موشهای اورکتومی شده مجله علوم پزشكي خراسان شمالي
19 Using cell apoptosis, micronuclei and immune alternations as biomarkers of phenanthrene exposure in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) Fish and Shellfish Immunology
20 Effect of Phenanthrene on the Tissue Structure of Liver and Aminotransferase Enzymes in Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) iranian journal of toxicology
21 Assessment of immune status of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) during short term exposure to phenanthrene COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY
22 اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
23 اثرات دو و سه هفته تیپر بر مجاری تنفسی تحتانی موش های صحرایی در حال رشد كومش
24 IL-17 و نقش آن در پاسخهای التهابی حاد و مزمن مسیرهای هوایی نفس
25 تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر تغییرات ساختاری پارانشیمی و غیرپارانشیمی ریه دانشور پزشكي
26 بررسی سطح اینترلوکین-6 و سلول های التهابی ریه پس از اجرای یک دوره تمرینات تناوبی شدید و اقامت در محیط هیپوکسی ابن سينا