مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل ...
عنوان تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی BAX و BCL2 ریوی رتهای تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها پرسیاوش، تمرین تناوبی شدید، هایپوکسی، BAX و BCL2
چکیده مقدمه: آپوپتوز نوعی مرگ برنامهریزی شده سلول است که توسط مجموعهای از پیامهای بین سلولی و تحت شرایط مشخص رخ میدهد. ریوی رتهای تمرین Bcl و 2 Bax هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی کرده و قرار گرفته در معرض هایپوکسی بود. روش بررسی: نمونههای پژوهش حاضر را 14 سر رت نر نژاد ویستار، کاملاً سالم و بدون سابقه بیماری (سن 4 هفته و میانگین 72 گرم) تشکیل داده بودند که پس از 6 هفته تمرین تناوبی شدید، 3 هفته وارد محیط هایپوکسی شدند. نصف رت ها در ± وزنی 9 طی 3 هفته قرارگیری در هایپوکسی، روزانه 500 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن عصاره پرسیاوش دریافت کردند. در پایان، جهت انجام آزمایشهای ایمونوهیستوشیمی، بافت ریه خارج شد. Bax نتایج: تحلیل آماری نشان داد 3 هفته مصرف عصاره پرسیاوش در نمونه های قرار گرفته در معرض هایپوکسی، بیان پروتئینی همچنین دیده شد 3 هفته مصرف عصاره پرسیاوش در محیط هایپوکسی .(P≤0/ حبابچههای ریوی را به طور معنادار کاهش داد ( 05 علاوه بر این ملاحظه شد مکمل پرسیاوش سبب .(P>0/ حبابچههای ریوی میشود ( 05 Bcl سبب افزایش غیرمعنادار بیان پروتئین 2 .(P≤0/ در مقایسه با گروه هایپوکسی شد ( 05 Bax/Bcl- کاهش معنادار نسبت 2 نتیجهگیری: به نظر میرسد عصاره پرسیاوش احتمالاً میتواند بیان پروتئینهای پیش آپوپتوزی و ضدآپوپتوزی حبابچههای ریوی قرار گرفته در معرض هایپوکسی را تعدیل نماید که احتمالاً تأثیری قابل ملاحظ ه در مهار واکنش های پروآپوپتوتیک ناشی از هایپوکسی در ریه دارد.
پژوهشگران پریناز مصدق (نفر پنجم)، غلامرضا حمیدیان (نفر چهارم)، شادمهر میردار (نفر سوم)، سمین ریاحی (نفر دوم)، مهدی یادگاری (نفر اول)