مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تأثیر تمرین تناوبی هوازی با ...
عنوان تأثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بافت چربی؛ آنژیوژنز؛ تمرین ورزشی با شدت بالا؛ غذای پرچرب
چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر مورفولوژی و آنژیوژنز بافت چربی احشایی، در موش های صحرایی تغذیه شده با غذای پرچرب بود. تعداد 20 سر رت نر از نژاد ویستار با دامنه سنی چهار تا شش هفته و میانگین وزنی 73/3 ± 2/176 گرم، براساس همگن سازی وزنی ابتدا به دو گروه تغذیه با غذای نرمال و غذای پرچرب (10 سر در هر گروه) تقسیم شدند. پس از 10 هفته، دوباره هریک ازگروه ها به دو گروه مجزا (کنترل و تمرین) تقسیم شدند (پنج سر در هر گروه). گروه های تمرینی برای 10 هفته (پنج روز در هفته) تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا را روی نوار گردان انجام دادند. حجم سلول چربی با روش استریولوژی و همچنین، چگالی مویرگی بافت چربی با روش ایمنوفلورسانس ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که رژیم غذایی پرچرب منجر به افزایش معنادار وزن بدن (P < 0.001)، وزن بافت چربی(P < 0.001)،متوسط حجم سلول های چربی (P < 0.001)، گلوکز پلاسمایی (P < 0.001) و کاهش چگالی مویرگی (P < 0.001) نسبت به رژیم غذایی نرمال می شود. همچنین، تمرین تناوبی با شدت بالا موجب کاهش معنا دار وزن بدن (P < 0.001)،وزن بافت چربی (P < 0.001)، حجم متوسط سلول های چربی (P < 0.001)، گلوکز پلاسما (P = 0.01)، انسولین (P = 0.003) و شاخص مقاومت انسولینی (P = 0.002) نسبت به رژیم غذایی به تنهایی می شود. به علاوه، آنژیوژنز بافت چربی در گروه تمرین + غذای پرچرب در مقایسه با گروه غذای پرچرب، به طور معنا داری بیشـتـر است (P < 0.001).نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین تناوبی با شدت بالا موجب کاهش وزن بدن و وزن بافت چربی، ازطریق افزایش آنژیوژنز و کاهش حجم سلول های چربی می شود که با بهبود هومئوستاز گلوکز همراه است.
پژوهشگران علی رضا صفرزاده (نفر چهارم)، غلامرضا حمیدیان (نفر سوم)، الهه طالبی گرکانی (نفر دوم)، سرکوت کلاه دوزی (نفر اول)