سید محمد حسینی

صفحه نخست /سید محمد حسینی
سید محمد حسینی
نام و نام خانوادگی سید محمد حسینی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بررسی ناهنجاریهای جنینی پس از مواجهه با نانوذره اکسید مس در موش سفید آزمایشگاهی مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
2 ارزیابی سیتوتوکسیک نانوذره نقره بر رشد و نمو جنین و بافت کلیه موش باردار مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
3 Effect of Rosa damascena Extract on Rat Model Alzheimer’s Disease: A Histopathological, Behavioral, Enzyme Activities, and Oxidative Stress Study Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
4 بررسی تأثیر سینامالدهید روی عوارض ناشی از اکسیدروی در آبشش ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) شیلات
5 تعیین غلظت نیمه کشندگی (LC50) قارچ کش ویستا (Vista) در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) شیلات
6 Morphological and molecular identification of Corynosoma caspicum, and its histopathological effect on the intestinal tissue of a Caspian seal (Pusa caspica) Iranian Journal of Veterinary Research
7 بررسی سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی کبد و سرم موش صحرایی طب جنوب
8 The protective effect of Damask rose, Rosa damascena extract on the liver of Cyprinus carpio following zinc exposure international journal of aquatic biology
9 گزارش وقوع فیبروپاپیلوما در ناحیه لب در یک گله فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) در شهر ساری آبزیان زینتی
10 Biochemical, Toxicological, and Histopathological outcome in rat brain following treatment with NiO and NiO nanoparticles BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH
11 Protective effect of garlic (Allium sativum) against zinc poisoning in the testicular tissue of goldfish (Carassius auratus) Comparative Clinical Pathology
12 بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون در موش صحرایی نر بعد از مواجهه با نانوذره نیکل و کلرید نیکل مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
13 Identification of Gyrodactylus gurleyi in Carassius auratus using morphometric and molecular characterization iranian journal of veterinary medicine
14 Occurrence and histopathological effect of Ligula intestinalis on Sea bream (Abramis brama Orientalis) iranian journal of aquatic animal health
15 بررسی سمّیت نانوذرات نقره بر آنزیم های ALT ، AST ، ALP و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش نژاد NMRI مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران