مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی سمّیت نانوذرات نقره بر ...
عنوان بررسی سمّیت نانوذرات نقره بر آنزیم های ALT ، AST ، ALP و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش نژاد NMRI
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها موش NMRI، نانو ذره نقره، ترانس آمیناز، نکروز، ارتشاح سلول های آماسی
چکیده سابقه و هدف: با وجود استفاده گسترده از نانوذرات نقره نگرانی در مورد اثرات بیولوژیکی آن ها روی محیط زیست و سلامت انسان وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سمّیت نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیم های کبدی و بافت کبد موش نژاد NMRI می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 35 سر موش ماده نژاد NMRI به طور تصادفی به 5 گروه شامل یک گروه کنترل و چهار گروه تیمار تقسیم شدند. به موش های گروه تیمار، نانو ذره نقره با غلظت های 50، 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شد (یک روز درمیان). پس از خون گیری از گوشه داخلی چشم و جداکردن سرم، میزان فعالیت آنزیم های کبدی آنالیز شد. در انتهای مطالعه، تمامی حیوانات به وسیله جابه جایی مهره گردن کشته شدند و نمونه های بافتی برای ارزیابی هیستولوژی با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. آنالیز آماری با استفاده از SAS انجام شد. یافته ها: بررسی هیستولوژی نشان داد که نانو ذرات نقره سبب آسیب خفیف تا شدید کبد(نکروز، دژنرسانس واکوئولی، ارتشاح سلول های آماسی) در غلظت های مختلف شد. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم های کبدی در مقایسه با گروه کنترل در همه گروه ها در غلظت 400 میلی گرم بر کیلوگرم به طور معنی داری افزایش یافت. استنتاج: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که قرار گرفتن در معرض غلظت های مختلف نانو ذره نقره می تواند سبب ایجاد صدمات شدید در کبد موش سوری و افزایش فعالیت آنزیم های سرم شود.
پژوهشگران سید محمد حسینی (نفر چهارم)، رمضان خان بابایی (نفر سوم)، آمنه عارفی فر (نفر دوم)، باقر سیدعلیپور (نفر اول)