مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ناهنجاریهای جنینی پس از ...
عنوان بررسی ناهنجاریهای جنینی پس از مواجهه با نانوذره اکسید مس در موش سفید آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نانو ذره اکسید مس، رشد و نمو جنین، موش NMRI، ارگانوژنز، سومیت.
چکیده زمینه و هدف: کاربرد گسترده‌ای از نانو مواد در صنعت، پزشکی و محصولات مصرفی باعث افزایش نگرانی در مورد سمیت بالقوه آن ها شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر سمیت نانو ذره اکسید مس بر رشد و نمو جنین موش نژاد NMRI است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 42 موش سوری ماده بالغ به‌طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند (7n=). چهار گروه تجربی در روز 3 و 12 بارداری نانو ذرات اکسید مس با غلظت‌های 300، 400، 500 و 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌ صورت داخل صفاقی دریافت کردند. گروه شم آب مقطر دیونیزه به‌عنوان حلال نانوذره مس دریافت کرد و گروه کنترل نانوذره‌ای دریافت نکرد. در روز 17 بارداری موش‌ها کالبد شکافی شده و جنین‌ها از بافت رحمی خارج شدند. مطالعات هیستوپاتولوژیک با استفاده از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین ائوزین و میکروسکوپ نوری انجام شد. نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به روش آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) و تست تعقیبی دانکن در سطح معنی‌داری (05/0>P) مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج یافته‌های این مطالعه نشان داد نانوذره اکسید مس بر روند ارگانوژنز، تکمیل ساختار عصبی، لوبولاسیون کبدی و زمان احتمالی عقب بودن تشکیل جنین در غلظت600 میلی‌گرم بر کیلوگرم تأثیر گذاشت. همچنین میانگین تعداد سومیت ها در غلظت‌های 400، 500 و 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم در مقایسه با کنترل کاهش معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). نتیجه گیری: آسیب‌های ناشی از نانو ذرات مس به‌طور بالقوه ممکن است منجر به ناهنجاری و عقب‌ماندگی رشد و نمو جنین در موش باردار شود
پژوهشگران سید محمد حسینی (نفر سوم)، نجمه بریمانی (نفر دوم)، باقر سیدعلیپور (نفر اول)