مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی تأثیر سینامالدهید روی ...
عنوان بررسی تأثیر سینامالدهید روی عوارض ناشی از اکسیدروی در آبشش ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ماهی کپور معمولی، دارچین، فلزات سنگین، تجمع زیستی، آنتی اکسیدان
چکیده امروزه استفاده از گیاهان به عنوان یکی از راههای درمانی آلودگی با فلزات سنگین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دارچین از جمله گیاهانی است که دارای خواص درمانی بسیاری است که این خواص به علت مواد مؤثر موجود در آن است. یکی از مهمترین مواد مؤثر دارچین سینامالدهید است. در مطالعه حاضر اثر درمانی سینامالدهید بر ضایعات ناشی از اکسید روی در آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار گرفت. ماهیهای کپور معمولی در 5 گروه با سه تکرار تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، گروه 2 در معرض 3 میلی گرم در لیتر اکسید روی قرار گرفت و گروههای 3، 4 و 5 علاوه بر دریافت اکسید روی به ترتیب غلظتهای 3/6، 7/2 و 10/8 میلیگرم سینامالدهید را در 100 گرم غذا به صورت خوراکی به مدت 45 روز دریافت کردند. سپس از هر گروه 6 ماهی بهطور ت صادفی جدا و از آب شش ماهیها نمونه برداری شد. در این مطالعه بیشترین میزان غلظت روی، کمترین مقدار فعالیت کل آنتیاکسیدانی و بیشترین مقدار شاخص پراکسیداسیون لیپید در گروه 2 مشاهده شد. همچنین شدیدترین آسیب در گروه 2 بهصورت هیپرپلازی سلولهای بافت پوششی، اتصال، آتروفی و تخریب تیغه های آبششی ثانویه، پرخونی، تلنژکتازی و نفوذ سلولهای آماسی مشاهده گردید. در گروههای درمانی با افزایش میزان دریافت سینامالدهید غلظت روی، علایم آسیبشناسی بافت و مقدار شاخص پراکسیداسیون لیپید کاهش و مقدار فعالیت کل آنتی اکسیدانی افزایش پیدا کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد سینامالدهید در مقابل عوارض ناشی از اکسید روی تأثیر حفاظتی و درمانی دارد. بیشترین اثر حفاظتی در گروه 5 به صورت کاهش تجمع زیستی روی، بهبود علایم آسیب شناسی بافتی ناشی از روی، کاهش مقدار شاخص پراکسیداسیون لیپید و افزایش مقدار فعالیت کل آنتی اکسیدانی مشاهده گردید.
پژوهشگران شیلا امیدظهیر (نفر سوم)، سید محمد حسینی (نفر دوم)، فرزاد حیدردخت (نفر اول)