مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و ...
عنوان بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون در موش صحرایی نر بعد از مواجهه با نانوذره نیکل و کلرید نیکل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها نانوذرات نیکل، کلرید نیکل، پارامترهای بیوشیمیایی، پارامترهای هماتولوژی، موش صحرایی نر
چکیده سابقه و هدف: نیکل و ترکیبات آن جزء عوامل سرطان زا محسوب می شوند. با توجه به کاربرد نانوذرات نیکل و کلرید نیکل در پزشکی، صنایع دارویی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بررسی اثرات مخرب و سمیت نانو ذرات بر روی موجودات زنده اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی سمیت نانوذره نیکل در مقایسه با کلرید نیکل بر پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی در موش صحرایی می باشد. = مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، 85 موش صحرایی نر بالغ به 1 گروه تجربی و یک گروه کنترل ویک گروه شم تقسیم شدند ) 1 n (. گرروه کنتررل هریی تیمراری دریافرت 18 و 28 میلی گرم بر کیلوگرم بصورت تزریق درون صفاقی دریافت کردنرد. پر ، نکردند. گروه شم سرم فیزیولوژیک و گروه های تیمار نانوذرات نیکل و کلرید نیکل با غلظت 8 از یک هفته تزریق، خونگیری از قلب صورت گرفت. پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی برای همه گروه ها اندازه گیری و مقایسه شد. ،9/28±9/ 2 به 99 /31±9/ یافتهها: نتایج نشان داد میزان آلبومین در گروه کلرید نیکل و نانوذره نیکل با غلظت 28 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به کنترل به ترتیب ) 93 9/918 p= 9/98 ،9/28±9/ 2 به 99 /38±9/ ( و ) 19 p= >9/991 ،89/99±11/ 39 به 38 /99±19/ ( کاهش و اوره خون ) 38 p 9/913 ،89/99±11/ 13 به 38 /89±12/ ( و ) 25 p= ) افزایش معنی داری را نشان داد. کراتینین و تعداد =9/98 ،9/89±9/ 9به 98 /11±9/ گلبول سفید در گروه کلرید نیکل با غلظت 28 میلی گرم نسبت به کنترل به ترتیب ) 98 p ( و 9/98 ،8/89±9/ 3/19±9/12 به 11 ( p= ( افزایش معنی داری را نشان داد. نتیجهگیری: نتایج مطالعه نشان داد که نانوذره نیکل و کلرید نیکل باعث تحریک سیستم ایمنی، افزایش تعداد گلبول های سفید و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی خون می شود کره این نتایج سمیت نانوذره نیکل را تایید می کند.
پژوهشگران فرنوش انوشا (نفر دوم)، سید محمد حسینی (نفر چهارم)، علی طراوتی (نفر سوم)، باقر سیدعلیپور (نفر اول)