مهدی هدایتی

صفحه نخست /مهدی هدایتی
مهدی هدایتی
نام و نام خانوادگی مهدی هدایتی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تاثیر 3 برنامه‌ی تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی واسپین، hs-CRP و TNF-α موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
2 تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت واسپین، IL-6، CRP و TNF-α در سرم موش‌های صحرایی دیابتی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران
3 بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی شنا بر سطوح فاکتور القایی هایپوکسی (α-1HIF( ریه نوزادان موشهای مادر در معرض مسمومیت با کادمیوم مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
4 کنش سرب و کورکومین طی یک دوره برنامه تمرین استقامتی بر برهم سطوح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF (ریه ورزش و علوم زيست حركتي
5 اثر تعاملی تمرین اینتروال و عصاره اتانولی گیاه پرسیاوشان بر سطوح متالوتیونین ریه موش های نر طب مكمل
6 افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی فيزيولوژي ورزشي
7 اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش های در حال بالیدگی سوخت و ساز و فعاليت ورزشي
8 اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا 42-1 (Aβ1-42) هیپوکامپ موش های آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك
9 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42، نپریلیزین و γ-سکرتاز در هیپوکامپ موش های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین کومش- دانشگاه علوم پزشکی سمنان
10 Improvement of Kidney Apelin and Apelin Receptor in Nitro L-Arginine-Methyl Ester Induced Rats zahedan journal of research in medical sciences
11 تاثیر تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بر عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز در هیپوکامپ موش های صحرایی نر آلزایمری شده با هوموسیستئین مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
12 نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو درهیپوکامپ موشهای آلزایمریشده با هوموسیستئین فيزيولوژي ورزشي
13 تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن MuRF1 و آتروفی عضلانی در موشهای صحرایی ویستار دیابتی مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز و خدمات بهداشتي درماني تبريز