مشخصات پژوهش

صفحه نخست /نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل ...
عنوان نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو درهیپوکامپ موشهای آلزایمریشده با هوموسیستئین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین هوازی، اسید چرب امگا سه، آلزایمر، پروتئین تاو، هوموسیستئین
چکیده هدف از پژوهشحاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موشهای آلزایمریشده با هوموسیستئین میباشد. بدینمنظور، 60 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (سن 222 گرم) به ششگروه مساوی آلزایمری + امگا سه، آلزایمری + تمرین، آلزایمری + /31±11/ 12 هفته و میانگین وزن 91 تمرین + امگا سه، کنترل سالم، شم و کنترل آلزایمری تقسیم شدند. شایانذکر است که برای القای آلزایمر از تزریق 0 مولار به درون بطن مغز استفاده شد و تمرین با سرعت 20 متر در دقیقه ( 60 دقیقه در هر / هوموسیستئین با دوز 6 جلسه، پنج روز در هفته روی نوار گردان) اعمال گردید. گروههای مکمل در مدت هشت هفته، روزانه 800 میلیگرم به - ازای هر کیلوگرم وزن بدن، مکمل امگا سه دریافت کردند. لازمبهذکر است که سطح پروتئین فسفریلۀ تاو به روش الایزا اندازهگیری گشت. تحلیل دادهها نیز با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد نتایج نشان میدهد که سطح پروتئین فسفریلۀ تاو هیپوکامپ در گروههای آلزایمری + تمرین، آلزایمری + .(P<0.05) ،0/ بهترتیب 03 P مکمل امگا سه و کنترل سالم نسبت به گروه کنترل آلزایمری بهصورت معناداری پایینتر بود (مقادیر 0). درمقابل، سطح پروتئین فسفریلۀ تاو هیپوکامپ در گروه آلزایمری + تمرین + مکمل امگا سه نسبت به / 0/01 و 003 بهنظر میرسد تمرین هوازی و مصرف امگا سه بهطور مستقل .(P= گروه کنترل آلزایمری تفاوت معناداری نداشت ( 0.34 میتوانند باعث کاهش پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موشهای آلزایمری گردند و نیز اینکه استفاده همزمان از دو شیوه باعث تعدیل اثر هریک از این مداخلات میشود.
پژوهشگران رضا قراری عارفی (نفر اول)، مهدی هدایتی (نفر سوم)، مرضیه ثاقب جو (نفر دوم)، رزیتا فتحی (نفر چهارم)