مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اثر شدت تمرین تداومی بر سطح ...
عنوان اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا 42-1 (Aβ1-42) هیپوکامپ موش های آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آلزایمر، تمرین تداومی با شدت بالا، تمرین تداومی با شدت پایین، پروتئین آمیلوئید بتا 42-1، هیپوکامپ
چکیده زمینه و هدف: سطح آمیلوئید بتا (Aβ) در مغز بیماران آلزایمری افزایش می یابد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرین تداومی با دو شدت پایین و بالا بر سطح Aβ1-42 هیپوکامپ موش های صحرایی آلزایمری شده بود. مواد و روش ها: 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (با سن 12 هفته و میانگین وزنی 10/13 ±82/219 گرم)، در 5 گروه سالم کنترل، آلزایمر کنترل، آلزایمر تمرین با شدت پایین، آلزایمر تمرین با شدت بالا و شم قرار گرفتند. برای القای آلزایمر، از تزریق هوموسیستئین (دوز 6/0 مولار) به درون بطن مغز موش ها استفاده شد. گروه های تمرین با شدت پایین با سرعت 20 متر در دقیقه (50 تا 55 درصد VO2max) و گروه های تمرین با شدت بالا با سرعت 27 متر در دقیقه (75 تا 80 درصد VO2max)، به مدت 60 دقیقه در هر جلسه و 5 روز در هفته روی نوار گردان تمرین کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد (05/0p<). یافته ها: سطح Aβ1-42 در هیپوکامپ موش های آلزایمر کنترل نسبت به گروه سالم کنترل به طور معنی داری بالاتر (001/0=p) و در موش های گروه های تمرین آلزایمری با دو شدت پایین و بالا نسبت به گروه کنترل آلزایمر به طور معنی داری پایین تر بود (02/0=p). اما تفاوت معنی داری بین دو شدت تمرین مشاهده نشد (99/0=p). نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین ورزشی تداومی می تواند از طریق کاهش سطح Aβ1-42 در هیپوکامپ موش های آلزایمری شده مفید باشد و به عنوان یک روش درمانی مکمل در بیماران آلزایمر مورد مطالعه قرار گیرد.
پژوهشگران اکبر حاجی زاده مقدم (نفر پنجم)، مهدی هدایتی (نفر چهارم)، ضیاء فلاح محمدی (نفر سوم)، مرضیه ثاقب جو (نفر دوم)، علی یعقوبی (نفر اول)