مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر تمرین هوازی و مصرف امگا ...
عنوان تاثیر تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بر عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز در هیپوکامپ موش های صحرایی نر آلزایمری شده با هوموسیستئین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین هوازی، بیماری آلزایمر، عامل نوروتروفیکی مشتق از مغز، هیپوکامپ، هوموسیستئین
چکیده زمینه و هدف: عامل نوروتروفیک مشتق از مغز BDNF مغز بیماران مبتلا به آلزایمر کاهش می یابد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بر سطح هیپوکامپ موش های آلزایمری شده بود. 222 گرم)، به 6 گروه /31±11/ روش بررسی: بدین منظور 60 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (سن 12 هفته و میانگین وزن 91 آلزایمری تمرین، آلزایمری تمرین + مکمل امگا 3، آلزایمری + مکمل امگا 3، کنترل سالم، کنترل آلزایمری و شم تقسیم شدند. - 0 مولار) به درون بطن مغز انجام شد. تمرین با سرعت 20 متر در دقیقه (با شدت 55 / القای آلزایمر، با تزریق هوموسیستئین (دوز 6 به مدت 60 دقیقه در هر جلسه و 5 روز در هفته روی نوار گردان اعمال شد. گروه های مکمل در مدت 8 ،(VO2max 50 درصد هفته، روزانه 800 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش، مکمل امگا 3 دریافت کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از انجام شد. P< 0/ آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 05 هیپوکامپ موش های صحرایی آلزایمری شده BDNF یافته ها: نتایج نشان داد، 8 هفته تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بر سطح .(P=0/ تأثیر معنی دار نداشت( 06 نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، به نظر می رسد تمرین هوازی و مصرف امگا 3 بصورت کوتاه مدت نمی تواند هیپوکامپ موش های آلزایمری را افزایش دهد. اما ممکن است، تمرینات هوازی با شدت بالاتر همراه با مصرف BDNF سطح هیپوکامپ را تحت تأثیر قرار دهد.
پژوهشگران رزیتا فتحی (نفر چهارم)، مهدی هدایتی (نفر سوم)، مرضیه ثاقب جو (نفر دوم)، رضا قراری عارفی (نفر اول)