مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر ...
عنوان تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42، نپریلیزین و γ-سکرتاز در هیپوکامپ موش های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ورزش درمانی، بیماری آلزایمر، نپریلیزین، هموسیستئین
چکیده سابقه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42 (Aβ 1-42)، نپریلیزین و γ-سکرتاز هیپوکامپ موش های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین بود. مواد و روش ها: بدین منظور 50 سر موش صحرایی نر (سن 12 هفته) در 5 گروه آلزایمر کنترل، آلزایمر تمرین، سالم کنترل، سالم تمرین و شم قرار داده شدند. برای القای آلزایمر، از تزریق هوموسیستئین با دوز 6/0 مولار به درون بطن مغز موش ها استفاده شد. گروه های تمرین با سرعت 27 متر در دقیقه با شیب صفر درجه (معادل 80-75% VO2max)، 60 دقیقه در هر جلسه و 5 روز درهفته) روی نوارگردان تمرین کردند. سطوح Aβ1-42، نپریلیزین و γ-سکرتاز به روش الایزا با استفاده از کیت های تحقیقاتی مخصوص موش های صحرایی اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سطح Aβ1-42 هیپوکامپ در گروه آلزایمر کنترل نسبت به گروه های سالم کنترل و سالم تمرین بالاتر بود (001/0=P). سطح γ-سکرتاز در گروه آلزایمر کنترل نسبت به گروه های سالم کنترل، سالم تمرین و شم به طور معناداری بالاتر بود (001/0=P). هم چنین سطح این متغیر در گروه آلزایمر تمرین نسبت به آلزایمر کنترل به طور معناداری کم تر بود (001/0=P). بین سطح نپریلیزین هیپوکامپ گروه های تحقیق تفاوت معناداری مشاهده نشد (07/0=P). میانگین سطوح Aβ1-42 و γ-سکرتاز ارتباط مثبت معناداری با یک دیگر داشتند (001/0=P، 54/0=r). نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد تمرین ورزشی می تواند از طریق کاهش سطح γ-سکزتاز، به کاهش سطح Aβ در مغز موش های آلزایمری منجر شود و می تواند به عنوان یک روش درمانی مکمل در بیماران آلزایمر مورد مطالعه قرار گیرد
پژوهشگران اکبر حاجی زاده مقدم (نفر پنجم)، مهدی هدایتی (نفر چهارم)، ضیاء فلاح محمدی (نفر سوم)، مرضیه ثاقب جو (نفر دوم)، علی یعقوبی (نفر اول)