سید محمدحسین رضوی

خانه /سید محمدحسین رضوی
سيد محمدحسين رضوي
نام و نام خانوادگی سید محمدحسین رضوی
شغل بازنشسته / هیات علمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
iranian journal of management studies 15 (2022) 19-33
2 مدیریت ورزشی 14 (1401) 91-129
3 پژوهش در ورزش تربیتی 9 (1400) 43-76
4 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 17 (1400) 10-30
5 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 11 (1400) 67-86
6 مدیریت ورزشی 3 (1400) 429-447
7 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 32 (1400) 51-68
8 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 4 (1400) 129-142
9 مطالعات مدیریت ورزشی دوره 13، شماره 65 فروردین و اردیبهشت 1400 (1400) 157-178
10 مدیریت منابع انسانی در ورزش 8 (1400) 273-293
11 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 8 (1399) 73-88
12 برنامه ریزی و توسعه گردشگری 9 (1399) 101-120
13 مدیریت ورزشی 12 (1399) 789-817
14 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 3 (1399) 9-24
15 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 16 (1399) 39-51
16 مدیریت منابع انسانی در ورزش 7 (1399) 367-385
17 مطالعات مدیریت ورزشی 61 (1399) 171-190
18 پژوهش در ورزش تربیتی 19 (1399) 67-90
19 مطالعات مدیریت گردشگری 15(49) (1399) 125-150
20 مدیریت ورزشی دوره 12، شماره 1 (1399) 101-120
21 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره 8 شماره 3 (1398) 71-79
22 آموزش عالی ایران 11 (1398) 95-132
23 مدیریت و توسعه ورزش دوره 8 شماره 4 (1398) 88-104
24 پژوهشنامه علوم سیاسی 15 (1398) 185-217
25
archives of hygiene sciences 4 (2020) 287-298
26 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 9 (1398) 64-53
27 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 30 (1398) 241-255
28 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 9 (1398) 17-35
29 محیط زیست جانوری 11 (1398) 67-76
30
annals of applied sport science 4 (2019) 1-8
31 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 23 (1398) 23-35
32 مدیریت ورزشی دوره 11 شماره 3 (1398) 547-560
33 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دوره 7 شماره 26 (1398) 139-151
34 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 29 (1398) 173-194
35 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 7 (1398) 81-92
36 مدیریت منابع انسانی در ورزش 2 (1398) 241-255
37 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 29 (1398) 69-84
38 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش 22 (1398) 11-24
39 گردشگری و توسعه دوره 8 شماره 2 (1398) 127-146
40 پژوهش در علوم ورزشی 11 (1398) 99-120
41 پژوهش در علوم ورزشی 10 (1397) 43-72
42
Sport Science 12 (2019) 65-68
43 مدیریت و توسعه ورزش 16 (1397) 70-87
44 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 8 (1397) 71-81
45 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 6 (1397) 65-79
46 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 16 (1397) 67-79
47 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 28 (1397) 15-24
48
Annals of Applied Sport Science 6 (2018) 49-58
49 پژوهش در علوم ورزشی 6 (1397) 17-44
50 مدیریت و توسعه ورزش 7(1) (1397) 88-108
51 پژوهش در علوم ورزشی 47 (1397) 85-105
52 سالمند 12 (1396) 506-5017
53 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 9 (1396) 121-132
54 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 6 (1396) 75-86
55 پژوهش در علوم ورزشی 5 (1396) 215-230
56 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 13 (1396) 1526
57
Annals of Applied Sport Science 5 (2017) 95-102
58
International Journal of Applied Exercise Physiology 6(3) (2017) 23-31
59 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی 5 (1396) 47-57
60 پژوهش در علوم ورزشی 44 (1396) 119-138
61
Annals of Applied Sport Science 5 (2017) 79-85
62 نگرش های نو در جغرافیای انسانی 9 (1395) 121-139
63 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 24 (1395) 53-68
64 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دوره 12، شماره 24 (1395) 270-255
65
Annals of Applied Sport Science Volume 4, Number 3 (2016) 35-40
66 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 15 (1395) 61-74
67 گردشگری علم و فرهنگ 5 (1395) از 64 تا 71
68 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دوره 12، شماره 24 (1395) 53-68
69 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 1 (1395) 11-37
70 پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 22 (1394) 15-28