گروه مدیریت صنعتی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت صنعتی

حسنعلی  آقاجانی
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
جواد  سلطان زاده
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
عبد الحمید  صفایی قادیکلایی
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
حمیدرضا  فلاح لاجیمی
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
مصطفی  محسنی کیاسری
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
سید حمید  هاشمی پطرودی
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
محمد  ولی پور خطیر
گروه:  گروه مدیریت صنعتی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی