گروه ریاضی کاربردی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه ریاضی کاربردی

مصطفی  اسلامی
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
زهره  اکبری
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
افشین  بابائی
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
علی  توکلی
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
حسین  جعفری
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
آزاده  قاسمی فرد
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
ماشاء اله  متین فر
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سید هادی  ناصری
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سمیه  نعمتی
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
اله بخش  یزدانی چراتی
گروه:  گروه ریاضی کاربردی
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای