گروه مدیریت بازرگانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت بازرگانی

ابوالحسن  حسینی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
میثم  شیرخدایی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد  صفری
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمد رضا  طبیبی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محسن  علیزاده ثانی
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
محمود  یحیی زاده فر
گروه:  گروه مدیریت بازرگانی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی