گروه باستان شناسی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه باستان شناسی

عابد  تقوی
گروه:  گروه باستان شناسی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
رحمت  عباس نژاد سرستی
گروه:  گروه باستان شناسی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد  قمری فتیده
گروه:  گروه باستان شناسی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
رضا  مهرآفرین
گروه:  گروه باستان شناسی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
سید رسول  موسوی حاجی
گروه:  گروه باستان شناسی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
حسن  هاشمی زرج آباد
گروه:  گروه باستان شناسی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی