گروه حقوق

فرهاد  الله وردی میگونی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
جواد  تقی زاده
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
حسین  رضازاده
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
ابو الحسن  شاکری
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
احسان  شهسواری
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
آزاده  صادقی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
شیما  عرب اسدی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مسعود  فریادی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
فرهنگ  فقیه لاریجانی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سیدابراهیم  قدسی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سپنتا  مجتهد زاده
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
زهرا  محمودی
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مهدی  مرادی برلیان
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مرتضی  نجابت خواه
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
اسماعیل  هادی تبار
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
کیو مرث  کلانتری
گروه:  گروه حقوق
دانشکده:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای