گروه حقوق

نام:  حميد ابهري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر. پرديس دانشگاه مازندران. دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~abhari/
نام:  فرهاد الله وردي ميگوني
علایق‌پژوهشی:  نظريه هاي جرم شناسي، جرم شناسي فرهنگي، جرم شناسي روايي، جرم و رسانه
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران. دانشكده حقوق و علوم سياسي
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~allahverdi/
نام:  جواد تقي زاده
علایق‌پژوهشی:  حقوق اساسي، دادرسي قانون اساسي، حقوق انتخاباتي، حقوق پارلماني
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~taghizadeh/
نام:  حسين رضازاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hrezazadeh/
نام:  ابو الحسن شاكري
علایق‌پژوهشی:  حقوق جزاي عمومي، آئين دادرسي كيفري، حقوق جزاي اختصاصي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  ايران _استان مازندران _ بابلسر _ دانشگاه مازندران _ دانشكده حقوق
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~shakeri/
نام:  آزاده صادقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~azsadeghi/
نام:  شيما عرب اسدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sharabasadi/
نام:  مسعود فريادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~faryadi/
نام:  فرهنگ فقيه لاريجاني
علایق‌پژوهشی:  حقوق اداري، حقوق اساسي، فلسفه حقوق و نظريه حقوقي، حقوق شهري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
نام:  سيدابراهيم قدسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghodsi/
نام:  كيو مرث كلانتري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kalantari/
نام:  سپنتا مجتهد زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
نام:  زهرا محمودي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mahmoudi/
نام:  مهدي مرادي برليان
علایق‌پژوهشی:  فلسفه حقوق، مباني حقوق عمومي، حقوق اسلامي، حقوق اساسي، حقوق بشر
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mmoradib/
نام:  مرتضي نجابت خواه
علایق‌پژوهشی:  حقوق اداري، حقوق اساسي، حقوق كار، حقوق بشر
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~nejabatkhah/
نام:  اسماعيل هادي تبار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده حقوق و علوم سياسي
گروه:  گروه حقوق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~haditabar/