10 فروردین 1402

شیما عرب اسدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق بین الملل
تلفن: 011-35302775
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
شیما عرب اسدی (1401) ضرر و زیان و مسئولیت بین المللی در چارچوب نظام حقوقی تغییر اقلیم مطالعات حقوق عمومی: دوره 52 شماره 2; 877-900
2
شیما عرب اسدی (1399) نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین المللی مطالعات حقوق عمومی: دوره 50 شماره 3; 987-1005
3
شیما عرب اسدی، امیرحسین رنجبریان (1397) نگرانی های مشترک بشری: از پدیداری تا تکامل در حقوق بین الملل محیط زیست مطالعات حقوق عمومی: دوره 48 شماره 2; 399-418
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!