10 فروردین 1402

حسین رضازاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق بین الملل
تلفن: 01135302140
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
زهراسادات شارق، حسین رضازاده (1401) انسانی شدن حقوق دریاها در پرتو تعامل حقوق بشر و حقوق دریاها پژوهش حقوق عمومی: دوره 23، شماره 74; 213-239
2
زهراسادات شارق، حسین رضازاده (1400) اعطای شخصیت حقوقی به عناصر طبیعت در پرتو توسعه پایدار علوم و تکنولوژی محیط زیست: 23; 93-106
3
حسین رضازاده (1400) ملاک انتساب مسئولیت در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد مطالعات حقوق عمومی: 51; 1249-1266
4
زهرا محمودی، حسین رضازاده (1400) ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی با نگاهی به وضعیت ایران مجله حقوقی دادگستری: 85; 215-239
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!