09 فروردین 1402

مسعود فریادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: 01135344608
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1388 - 1392)
    عنوان رساله: عمومی سازی حفاظت محیط زیست در حقوق ایران
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
میثم لطفی، مسعود فریادی، فرهنگ فقیه لاریجانی (1401) سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین در تنظیم استقرار صنایع در حقوق محیط زیست ایران پژوهش حقوق عمومی: دوره 24، شماره 75; 217-251
2
مسعود فریادی (1401) تعامل حقوق محیط زیست و حقوق بلایای طبیعی در تأمین امنیت محیط زیستی مطالعات حقوق عمومی: دوره 52، شماره 3; 1583-1606
3
مسعود فریادی، مرتضی نجابت خواه (1401) چالشهای حقوق اداری در مدیریت شرایط اضطراری بهداشتی تحقیقات حقوقی: دوره 25، شماره 2; 237-260
4
مسعود فریادی (1401) شکل گیری اصل پیشگیری از تولید پسماند در تولید کالا در حقوق اتحادیه اروپا مجله حقوقی بین المللی: شماره 66; 137-164
5
مجتبی لکزهی مقدم، مسعود فریادی (1400) چالش های تقنینی در مدیریت خشکسالی در حقوق ایران تحقیقات منابع آب ایران: سال 17 - شماره 3; 133-148
6
مسعود فریادی (1398) اساسی سازی تولید و مصرف پایدار دانشنامه حقوق اقتصادی: شماره 16; 109-135
7
مسعود فریادی (1398) انتخاب ابزارهای مقرراتگذاری برای حفاظت محیط زیست مجلس و راهبرد: شماره 98; 119-146
8
مسعود فریادی (1397) انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالشهای حقوقی پژوهش حقوق عمومی: دوره 20 شماره 61; 115-142
9
10
مسعود فریادی (1397) نقش حقوق عمومی در کنترل مصرف آب مطالعات حقوقی: دوره 10 شماره 1; 161-197
11
مسعود فریادی (1396) مبنای اکولوژیک اصل عمومی بودن وظیفه حفاظت محیط زیست تحقیقات حقوقی: دوره 20 شماره 945; 207-232
12
13
علی مشهدی، مسعود فریادی (1394) تأثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران مطالعات جنسیت و خانواده: دوره 3، شماره 1; 67-91
مقاله ارائه‌شده
1
مسعود فریادی (1395) رویکرد عدالت ترمیمی به مجازاتهای سبز در جرائم زیست محیطی همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از رجم، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سید سجاد حسینی، زهرا محمودی، مسعود فریادی (1397) ساز و کار های انتقال فناوری های زیست محیطی در حقوق بین الملل
2
نجمه سلطان زاده مطوری، زهرا محمودی، مسعود فریادی (1396) نقش سازمان های بین المللی در نظام یاوران دادگاه
کتاب
1
Masoud Faryadi (2022) International Yearbook of Soil Law and Policy 2020-2021 ISBN: 2520-128x
2
علی مشهدی، مسعود فریادی (1400) حقوق شوراهای اداری شابک:9786008804918
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مسعود فریادی (1396) جایگاه شوراهای محلی در حفاظت از محیط زیست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران