گروه مدیریت صنعتی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مدیریت صنعتی

نام:  حسنعلي آقاجاني
علایق‌پژوهشی:  مديريت و كارآفريني-نوآوري-تكنولوژي-كسب و كار- كيفيت و بهره وري
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده علوم اقتصادي و اداري- گروه مديريت
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  جواد سلطان زاده
علایق‌پژوهشی:  مديريت فناوري و نوآوري تغييرات فناورانه، مقررات و قانون رقابت، تحليل تاريخي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  عبد الحميد صفايي قاديكلايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  حميدرضا فلاح لاجيمي
علایق‌پژوهشی:  تصميم گيري چند معياره، مديريت زنجيره تامين، مرور نظام مند ادبيات، بخش بندي تامين كننده، مدلسازي رياضي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- دانشگاه مازندران- گروه مديريت صنعتي
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  مصطفي محسني كياسري
علایق‌پژوهشی:  سياستهاي نوآوري طرف تقاضاي نوآوري، توسعه محصول جديد، سياستهاي نوآوري اقتصاد ديجيتال
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت صنعتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~momohseni/
نام:  سيد حميد هاشمي پطرودي
علایق‌پژوهشی:  تصميم سازي، زنجيره تامين پايدار، تاب آوري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت صنعتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hahashemi/
نام:  محمد ولي پور خطير
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه مديريت صنعتي