16 خرداد 1402
امير منصور طهرانچيان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 9117778500
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سهیل رودری، امیر منصور طهرانچیان، سید هادی عربی، امید علی عادلی (1402) بررسی نقش آستانه ای تحریم بر اثرگذاری درآمدهای نفتی بر نقدینگی در ایران: شواهدی جدید از الگوی TSVAR مطالعات اقتصاد انرژی: جلد 19، شماره 76; 1-27
2
حامد حامد عزیزی گنزق، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی (1401) مقایسه الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM پژوهش های اقتصادی ایران: دوره 27 ، شماره 93; 149-176
3
حمید کاکایی، سهیل رودری، امیر منصور طهرانچیان، عاطفه نامداری (1401) بررسی تاثیر بحران شیوع کووید-19 بر نرخ ارز با تاکید بر تغییرات قیمت نفت مطالعات اقتصاد انرژی: جلد هجدهم شماره 74; 159-181
4
رقیه ناظم فر، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی، محمد رضا اصغری اسکویی (1401) مدل سازی چند عاملی هوشمند شبکه بین بانکی و ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: جلد 30،شماره 101; 199-235
5
mohammad abdi seyyedkolaei, َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Gino Favero (2022) Non-linear Response of Inflation: A Real Effective Exchange Rate in Iran اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 19(1); 53-71
6
سلام حامد کریم، احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، امیر منصور طهرانچیان (1400) آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانکهای تجاری در منطقۀ منا مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 6، شماره 5; 155-182
7
فواد عشقی، سید مجتبی مجاوریان، امیر منصور طهرانچیان، سید علی حسینی (1400) تأثیر تکانه خبر و فن آوری بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: دوره 13 شماره 4; 134-148
8
سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان، عبدالله رستمی (1400) آیا مهاجرت ایرانی ها موجب کاهش تجارت درون صنعت کشور شده است؟ مدلسازی اقتصاد سنجی: 6 (4); 125-150
9
سهیل رودری، امیر منصور طهرانچیان (1400) نقش اقتصاد غیررسمی بر کارآفرینی با تأکید بر شاخص کیفیت نهادی مجلس و راهبرد: سال بیست وهشتم، شماره یکصدوهفتم; 308 - 271
10
سهیل رودری، امیر منصور طهرانچیان، پگاه زارعی (1400) آیا نفت نفرین است یا موهبت برای توسعه مالی ایران؟ مطالعات اقتصاد انرژی: سال هفدهم - شماره 70; 85-116
11
سهیل رودری، امیر منصور طهرانچیان، پگاه زارعی، حمید کاکایی (1400) ارزیابی اثر تکانه درآمد نفت بر شاخص سهام در ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ خودرگرسیون برداری مطالعات اقتصاد انرژی: سال هفدهم،شماره 69; 23-55
12
علیرضا پورمحمد، مجید مداح، امیر منصور طهرانچیان (1400) تعیین سطح بهینه اجزای بودجه دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی؛ رهیافت الگوریتم کنترل بهینه تصادفی اقتصاد و الگوسازی: دوره 12 ،شماره 1; 75-99
13
سهیل رودری، پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان (1399) بررسی رفتار غیرخطی بی ثباتی مالی در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 15 . شماره 30; 168-192
14
Zahra Moujdeh, amir mansour tehranchian (2020) Are exporters Healthier Paideuma: Vol XIII Issue VIII; 212-220
15
علیرضا پورمحمد، مجید مداح، امیر منصور طهرانچیان (1399) سطح بهینه بدهی دولت در اقتصاد ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: جلد 28 شماره 95; 181-210
16
Zahra Moujdeh, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi (2020) Analyzing the Impact of Leverage Rate on Export Survival: The Case of Iranian Firms journal of money and economy: Vol. 15, No. 1; 25-34
17
زهرا مژده، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399) اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف پذیر تحقیقات اقتصادی: دوره 55 - شماره2; 411-436
18
ساعده عزیزی ثالث، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان (1399) ارزیابی تجربی رویکرد پولی به نظریه پیشرفت فنی درونزا: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: شماره 94 - سال بیست و هشتم; 35-66
19
amir mansour tehranchian, mohammad abdi seyyedkolaei, Nava Imani, zahra Zakeritabar (2020) The Effect of Financial Openness Measure on the Government Size in Selected Countries Iranian Economic Review: Vol. 24, No. 3; 743-762
20
Foad Eshghi, Mojtaba Mojaverian, amir mansour tehranchian, seyedali Hoseyni (2020) The Effect of News Shock on Consumption in the Iranian Economy:A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach Paideuma: Vol XIII Issue VII; 45-67
21
امید زمانی، سید مجتبی مجاوریان، امیر منصور طهرانچیان (1399) بررسی سیاست تشدید تعرفه در طول زنجیره عرضه روغن نباتی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی: شماره 2 جلد 12; 47-74
22
یلدا مصطفی پور، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399) بررسی اثرات آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران نظریه های کاربردی اقتصاد: سال هفتم،شماره 1; 91-116
23
سیده ساجده پورمحمدی، امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1399) اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست های پولی بر رشد اقتصادی و تورم مدلسازی اقتصادی: شماره 1 ،پیاپی 49; 73-88
24
پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان، اسماعیل ابونوری، وحید تقی نژاد عمران (1399) تأثیر نوسانات بازارهای دارایی بر بیثباتی مالی در اقتصاد ایران :  رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 28 (93); 203-232
25
محسن نصرتیان نصب، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1398) تحلیل رفتار غیر خطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نا اطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم(STR) مدلسازی اقتصادی: دوره 13،شماره4(پیاپی 48); 1 - 20
26
هدی رضایی روشن، علی رحمانی فیروزجاه، امیر منصور طهرانچیان، رضا علی محسنی (1398) تأثیر پیشرفت اجتماعی و آزادی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی با استفاده از روش داده های تابلویی (2018-2014) رفاه اجتماعی: سال نوزدهم، شماره 75; 9-55
27
سمیرا کرمی، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1398) تکانه های پولی، کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، GVAR، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: سال هشتم ،شماره 31; 33-65
28
امیر منصور طهرانچیان، شهریار زروکی، نوا ایمانی (1398) آزمون تجربی تاثیر بیمه بر نابرابری د رآمد د ر ایران برنامه ریزی و بودجه: دوره 24، شماره 3; 35-60
29
پگاه زارعی، امیر منصور طهرانچیان، اسماعیل ابونوری ، وحید تقی نژاد عمران (1398) نقش بی ثباتی قیمت نفت و نرخ ارز در بدهی دولت به شبکه بانکی: رهیافت مارکوف سویچینگ موجک بنیان پژوهشنامه اقتصاد کلان: سال چهاردهم شماره 27; 309-339
30
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1398) طراحی مدلی برای تحقق پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر فراتحلیل پژوهش های علمی رشد فناوری: ؾسال 15،شماره 59; 19- 28
31
محمد عبدی سید کلایی، امیر منصور طهرانچیان، رجبعلی خردمند (1398) رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی: شواهد جدید با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری پانل مطالعات و سیاستهای اقتصادی: سال 6 شماره 1 پیاپی 11; 29-50
32
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی سیاستگذاری عمومی: سال 7 شماره 28; 9-27
33
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) راهبردهای مؤثر در تحقق پیچیدگی اقتصادی: کاربرد الگوسازی ساختاری ـ تفسیری اقتصاد و الگوسازی: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36; 121-146
34
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری پژوهش های اقتصاد و توسعه منطقه ای: دوره 25 شماره 16; 87-123
35
سیده ساجده پورمحمدی، امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1397) توسعه مالی و اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید ناخالص داخلی در اقتصاد باز پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 13، شماره 26; 13-32
36
زهرا صدیقی، امیر منصور طهرانچیان، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1397) مقایسه تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب: شواهد تجربی از روش گشتاورهای تعمیم یافته مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12; صفحه 9-25
37
محمد مهدی احمدیان دیوکتی، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه کتابداری و اطلاع رسانی: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 84; 124-161
38
امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، یلدا مصطفی پور (1397) اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: سال 7 شماره 28; 61-87
39
محمد مهدی احمدیان، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) سنجش میزان پیچیدگی اقتصادی ایران، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مطالعات راهبردی بسیج: دوره 21، شماره 81; 6-7
40
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محسن نصرتیان نصب (1397) واکنش غیرخطی سیاست های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 3 ،شماره 4; صفحه 161-135
41
حسین زرین اقبال، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1397) تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: سی ام; 33-54
42
امیر منصور طهرانچیان (1396) اصابت تورم و جهانی شدن به نابرابری درآمد: آیا شدت سرمایه مهم است؟ پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 12 - شماره 26; 54-72
43
مژده دوست جاوید، امیر منصور طهرانچیان (1396) بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز حقیقی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در ایران پژوهش های پولی - بانکی: 34; 558- 533
44
منصور علی رحیمی باغ ابریشمی، اسفندیار ملکیان، یحیی کامیابی، امیر منصور طهرانچیان (1396) نحوۀ شناسایی عناصر گزارشهای مالی طبق استاندارد شمارۀ 28 و تأثیر آن بر حقوق متقابل ذینفعان اصلی (بیمه گر و بیمه گذار) در صنعت بیمه پژوهشنامه بیمه: شماره4، شماره مسلسل 128; 65-84
45
زینب شعبانی کوشالشاهی، امیر منصور طهرانچیان، سید مجتبی مجاوریان (1396) مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 9; 23-38
46
سعید راسخی، امیر منصور طهرانچیان، رزا عالمیان (1396) اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب پژوهشنامه بیمه: 32; 41-60
47
mohammad abdi seyyedkolaei, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2017) Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran? international journal of agricultural management and development: Volume 7, Issue 4; 407-413
48
amir mansour tehranchian, mohammad abdi seyyedkolaei (2017) The Impact of Oil Price Volatility on the Economic Growth in Iran: An Application of a Threshold Regression Model International Journal of Energy Economics and Policy: Vol 7, No 4; 165-171
49
یلدا مصطفی پور، امیر منصور طهرانچیان، سید مجتبی مجاوریان (1396) مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران اقتصاد کشاورزی و توسعه: شماره 98; 109-129
50
ایوب خزائی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1396) تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی در ایران تحقیقات اقتصادی: 52، شماره 2; 285_310
51
احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، زینب غلامی (1396) تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی5; 9-33
52
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395) مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای) PSTR پژوهشنامه اقتصاد کلان: 11; 159-183
53
امیر منصور طهرانچیان، ساعده عزیزی ثالث، آرزو محمودی (1395) تأثیر شاخص پولی حسابگری و سخت کوشی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه: با تأکید بر ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: دوره 7، شماره 26، بهار 1396،; صفحه 80-71
54
محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، مجتبی مجاوریان (1395) تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای نظریه های کاربردی اقتصاد: 3; 101-128
55
محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سید مجتبی مجاوریان (1395) تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران :کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای نظریه های کاربردی اقتصاد: 3; 101-128
56
Mohammad Abdi, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2016) The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression international journal of business and development studies: vol 8, issue 1; 77-96
57
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395) مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR) پژوهشنامه اقتصاد کلان: سال یازدهم، شماره 22; 159-183
58
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محمد علی احسانی، زینب غلامی (1395) تاثیر سیاست پولی و اعتباری بر تولید ناخالص داخلی در ایران : رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای پژوهش های پولی - بانکی: 29; 373-404
59
ایوب خزایی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1395) تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 105; 101-128
60
61
امیر منصور طهرانچیان، ساعده عزیزی ثالث، ملیحه مرادی (1395) اثرات متقابل سرمایه سلامت و آموزش: شواهد تجربی جدید از ایران مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی: دوره 14 شماره 2; 1_16
62
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، سامان قادری (1395) اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران : رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 5; 1-25
63
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری، امیر منصور طهرانچیان (1395) بررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر تولید و تورم در شرایط وجود چسبندگی در قیمت و دستمزد مطالعات اقتصاد انرژی: 13; 1-32
64
زینب شعبانی کوشالشاهی، امیر منصور طهرانچیان، سید مجتبی مجاوریان (1394) تأثیر سیاست های پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیربخش های کشاورزی ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: دوره 1 ، شماره 2; 13-24
65
محمد زمان محمدی شیرکلایی، احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان (1394) تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تاکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای راهبرد اقتصادی: سال چهارم - شماره 15; 117-150
66
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، ایلناز ابراهیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394) استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی : مطالعه موردی اقتصاد ایران پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): 15; 193-216
67
َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Mohammad Ali Ehsani, Kaveh Derakhshani Darabi (2015) the sensitivity of central bank independence measurements to inflation in Iran: a new approach international journal of business and development studies: 7; 51-62
68
امیر منصور طهرانچیان، روزبه بالو نژاد نوری (1394) آزمون پایداری نامیزانی نرخ ارز حقیقی در ایران نظریه های کاربردی اقتصاد: 4; 1_22
69
amir khordehforosh, amir mansour tehranchian (2015) The Impact of Monetary Policies on the Exchange Rate: A GMM Approach Iranian Economic Review: vol 19, no 2; 191-177
70
esmat masoomi, amir mansour tehranchian (2015) Misalignment on the Persistence of Inflation in Iran journal of money and economy: vol 10, no 2; 45-69
71
محمود یحیی زاده فر، امیر منصور طهرانچیان، مهیار حامی (1393) سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 4; 73-88
72
سید مجتبی مجاوریان، امیر منصور طهرانچیان، زینب پورصفر (1393) بررسی رابطه بین رشد،اشتغال و صادرات در بخش کشاورزی ایران اقتصاد کشاورزی: دوره 8 شماره 3; 1_12
مقاله ارائه‌شده
1
امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، شهریار زروکی (1399) اثر نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات صنعتی در ایران (کاربردی از روش چرخهای مارکوف) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین، ایران¡ بابل
2
محمد عبدی سید کلایی، امیر منصور طهرانچیان، یلدا مصطفی پور (1398) بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش خودبازگشت آستانه ای سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، شهریار زروکی (1399) اثر نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر صادرات صنعتی در ایران (کاربردی از روش چرخه ای مارکوف) دانشگاه مازندران
2
شهریار زروکی، مانی مؤتمنی، امیر منصور طهرانچیان، آرمان یوسفی بارفروشی، یاسر مهری کارنامی (1398) تحلیل اثر شکاف نرخ ارز، نامتقارنی تورم و بیکاری بر نابرابری درآمد در ایران: کاربردی از رهیافت غیرخطی دانشگاه مازندران
3
محمد عبدی سید کلایی، امیر منصور طهرانچیان، یلدا مصطفی پور (1398) بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش خودبازگشت آستانه ای دانشگاه مازندران
4
امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی، شهریار زروکی، یلدا مصطفی پور (1397) اثرات آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد (کاربردی از روش خود رگرسیون آستانه ای) دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
نجمه جیر سرایی، امیر منصور طهرانچیان، شهریار زروکی (1400) بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر شاخص رفاه در کشورهای منتخب
2
فاطمه پیغمبرزاده، امیر منصور طهرانچیان، یوسف عیسی زاده روشن (1400) اثر میزان منابع طبیعی،مصرف انرژی و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست ایران
3
4
ساعده عزیزی ثالث، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان (1399) یک رهیافت پولی به نگرش پیشرفت فنی درونزا
5
6
7
آرمان یوسفی بارفروشی، زهرا میلا علمی، امیر منصور طهرانچیان (1397) اثر تکانه های نرخ ارز بر اشتغال در کشورهای صادرکننده نفت اوپک
8
محمد مهدی احمدیان دیوکتی، حسنعلی آقاجانی، میثم شیرخدایی، امیر منصور طهرانچیان (1397) طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی
9
مرضیه شفیعی، امیر منصور طهرانچیان، علیرضا پور فرج (1397) آزمون تقارن تاثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم در ایران:کاربردی از الگوی چرخشی مارکوف
10
حدیثه علوی، امیر منصور طهرانچیان، مهدیه رضاقلی زاده (1397) تاثیر آزادسازی مالی بر توسعه صنعتی در ایران
11
زهرا سهرابی، امیر منصور طهرانچیان، مانی مؤتمنی (1397) طراحی یک الگوی هوش محاسباتی ترکیبی برای پیش بینی نرخ ارز در ایران
12
پروین ملکی، امیر منصور طهرانچیان، سعید راسخی (1394) تاثیر نامیزانی نرخ ارز بر توزیع درآمد :مطالعه موردی اقتصاد ایران
کتاب
1
امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی (1399) درآمدی بر تجارت الکترونیک (چاپ دوم با اصلاحات و تجدید نظر اساسی) شابک:978-622-6506-20-5
2
امیر منصور طهرانچیان، مهدی شهرازی ، حسنعلی آقاجانی (1399) چالش محدودیت های تجاری نامتعارف (با نگاهی به روند شاخص های اقتصاد پولی و اقتصاد کلان در 29 کشور مورد تحریم) شابک:978-600-710255-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!