01 فروردین 1402
امير منصور طهرانچيان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 9117778500
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان واكنش غيرخطي سياست هاي پولي نسبت به ريسك بازارهاي مالي در ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیاست پولی؛ ریسک بازارهای مالی؛ رفتار غیرخطی؛ مدل رگرسیون انتقال ملایم
مجله مدلسازی اقتصاد سنجی
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جعفری صمیمی (نفر اول) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر دوم) ، محسن نصرتیان نصب (نفر سوم)

چکیده

در تحقیق حاضر، به منظور برآورد توابع واکنش غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ایران نسبت به ریسک بازارهای مالی، از مدل رگرسیون انتقال ملایم و داده های فصلی طی دوره ی 1394:3-1376:1 استفاده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک بازارهای مالی، یک عامل مهم در تغییر رژیم رفتاری سیاستگذاری های پولی در ایران است و با عبور ریسک بازارهای مالی از یک حد آستانه ای، سیاست گذاری پولی در ایران به صورتی تهاجمی، بر تعدیل شکاف تولید معطوف شده است به نحوی که ضریب شکاف تولید که در قسمت خطی (رژیم اول) مخالف با ضریب مورد انتظار بر اساس قاعدۀ تیلور است در رژیم دوم، سازگار با قاعده تیلور می باشد و این امر خود حاکی از متغیر بودن رفتار سیاست گذاری پولی در شرایط مختلف ریسک بازارهای مالی است. با این حال ضریب شکاف تورم در هر دو رژیم رفتاری و هر دو سناریوی مورد بررسی، از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.