01 فروردین 1402
امير منصور طهرانچيان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 9117778500
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمد در كشورهاي منتخب اسلامي: شواهد جديد با استفاده از رهيافت خودرگرسيون برداري پانل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، ضریب جینی، خودرگرسیون برداری پانل
مجله مطالعات و سیاستهای اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران محمد عبدی سید کلایی (نفر اول) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر دوم) ، رجبعلی خردمند (نفر سوم)

چکیده

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.