01 فروردین 1402
امير منصور طهرانچيان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 9117778500
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش خودبازگشت آستانه ای
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
تورم، رشد اقتصادی، رگرسیون آستانه ای
پژوهشگران محمد عبدی سید کلایی (نفر اول) ، امیر منصور طهرانچیان (همکار) ، یلدا مصطفی پور (همکار)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی ایران (4: 1395-1: 1381) است. برای این منظور، از مفهوم آستانه ای تورم و روش خودبازگشت آستانه ای برای توضیح رابطه ی غیرخطی بین تورم و رشد استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، ضمن وجود یک حد آستانه ای، ماهیت غیرخطی تورم در رشد در اقتصاد ایران تأیید گردید؛ نتایج نشان دادند، الگو دارای تنها یک حد آستانه و دو رژیم متفاوت است و مقدار این حد آستانه 3/42 درصد برآورد شد. همچنین، طبق نتایج آزمون هانسن، وجود رابطه ی غیرخطی بین متغیرهای رشد اقتصادی و تورم به اثبات رسید و این اثرگذاری به وضعیت تورم بستگی داشته است. به گونه ای که در تورم 3/42 درصد، تغییر در سطح عمومی قیمت ها در رشد اقتصادی بازتاب پیدا نمی کند؛ با این وجود، با عبور تورم از آستانه ی مذکور، اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا خواهد کرد.