01 فروردین 1402
امير منصور طهرانچيان

امیر منصور طهرانچیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 9117778500
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه تاثير ادغام مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه منتخب: شواهد تجربي از روش گشتاورهاي تعميم يافته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ادغام مالی؛ رشد اقتصادی؛ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه؛ خاور میانه و شمال آفریقا؛ روش گشتاورهای تعمیم یافته
مجله مدلسازی اقتصاد سنجی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا صدیقی (نفر اول) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر دوم) ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (نفر سوم)

چکیده

دامنه وسیع اثرگذاری و تاثیرپذیری، رشد اقتصادی را به یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی در نظریه های اقتصاد کلان تبدیل نموده است. در این پژوهش، با توجه به فرضیه گریلی و فرتی (1995)، تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب، مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. برای این منظور از داده های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که تاثیر ادغام مالی (خالص دارایی های خارجی به عنوان معیاری از ادغام مالی) بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای مورد بررسی، مشابه یکدیگر نیست. براساس نتایج حاصل از پژوهش فوق، ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اثر مثبت و در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، تاثیر منفی می گذارد. بنابراین، به نظر می رسد که سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی و درجه همگن بودن این بازارها بین کشورها، نقش تعیین کننده ای را در تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی ایفا می کند.