گروه فیزیک نظری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیک نظری

نام:  بهزاد اسلام پناه
علایق‌پژوهشی:  سياه چاله، اجرام فشرده سماوي در گرانش هاي تعميم يافته
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك نظري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~eslampanah/
نام:  آذر خسروي
علایق‌پژوهشی:  محيط ميان ستاره اي، پلاسما هاي نجومي، ناپايداري در سيستم ها، قرص هاي برافزايشي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران بابلسر پرديس دانشگاه مازندران ساختمان فيزيك
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك نظري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~akhosravi/
نام:  نرگس رشيدي تلوكي
علایق‌پژوهشی:  تورم كيهاني عالم اوليه، گرانش اصلاح شده، اختلالات عالم اوليه
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر -دانشگاه مازندران -دانشكده علوم پايه- گروه فيزيك
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك نظري
نام:  اكرم السادات سفيدگر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك نظري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~asefiedgar/
نام:  سعيده صادقيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك نظري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ssadeghian/
نام:  طاهره عزيزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك نظري
نام:  محسن نژاد اصغر
علایق‌پژوهشی:  شكل گيري ستارگان و سيارات از ابرهاي مولكولي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  گروه فيزيك دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك نظري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~nejadasghar/
نام:  كوروش نوذري
علایق‌پژوهشی:  1- كيهانشناخت عالم اوليه 2- تورم كيهاني و تشكيل ساختار در عالم 3- پديدارشناسي گرانش كوانتومي ، 4- فيزيك و ترموديناميك سياهچاله ها
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  گروه فيزيك نظري، دانشگاه مازندران، بابلسر، كدپستي 4741695447
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه فيزيك نظري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~knozari/