شوراهای پژوهشی

خانه /شوراهای پژوهشی

شوراهای پژوهشی، نهادهای تصمیم گیرنده در مورد سیاست‌ها و اولویت‌های دانشگاه هستند. این شوراها دارای یک ساختار سلسله‌مراتبی‌اند که در رأس آن‌ها "شورای پژوهشی دانشگاه" قرار دارد؛ و دیگر شوراها، مانند: شوراهای پژوهشی دانشکده‌ها، و ... به نوعی، زیر مجموعه آن می‌باشند.

Skip Navigation Links.
Collapse شورای معاونت پژوهشی دانشگاهشورای معاونت پژوهشی دانشگاه
شورای مالی
Collapse شورای انتشارات دانشگاهشورای انتشارات دانشگاه
Collapse شورای کتاب و نشریاتشورای کتاب و نشریات
شورای نشریات علمی
شورای طرح های پژوهشی
شورای علم سنجی
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
کمیته اخلاق
Collapse شورای گروه های پژوهشیشورای گروه های پژوهشی
شورای گروه پژوهشی نانو و بیوتکنولوژی
شورای گروه پژوهشی مطالعات زنان
شورای گروه پژوهشی ابر ساختار های جبری
Collapse شورای مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزرشورای مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر
شورای گروه پژوهشی مطالعات حقوقی، فرهنگی و اقتصادی حوضه خزر
شورای گروه پژوهشی علوم و مهندسی حوضه خزر
شورای پایان نامه و رساله
شورای دانشکده میراث فرهنگی
Collapse شورای دانشکده علوم پایهشورای دانشکده علوم پایه
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایهشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه
شورای گروه فیزیک نظری
شورای گروه میکروبیولوژی
شورای گروه زیست شناسی
شورای گروه فیزیک حالت جامد
شورای گروه فیزیک اتمی و مولکولی
شورای گروه فیزیک هسته ای
شورای گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
Collapse شورای دانشکده علوم انسانی و اجتماعیشورای دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعیشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
شورای گروه روانشناسی
شورای گروه علوم اجتماعی
شورای گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری
شورای گروه زبان و ادبیات عرب
شورای گروه زبان و ادبیات فارسی
شورای گروه زبان انگلیسی
شورای گروه مترجمی زبان روسی
شورای گروه مدیریت جهانگردی
شورای گروه علوم تربیتی
شورای گروه تاریخ
Collapse شورای دانشکده علوم ریاضیشورای دانشکده علوم ریاضی
شورای گروه ریاضی کاربردی
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضیشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضی
شورای گروه ریاضی محض
شورای گروه آمار
شورای گروه علوم کامپیوتر
Collapse شورای دانشکده علوم دریایی و محیطیشورای دانشکده علوم دریایی و محیطی
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی علوم دریایی و محیطیشورای آموزشی و پژوهشی علوم دریایی و محیطی
شورای گروه علوم محیط زیست
شورای گروه علوم دریایی و محیطی
Collapse شورای دانشکده مهندسی و فناوریشورای دانشکده مهندسی و فناوری
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی و فناوریشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی و فناوری
شورای گروه مهندسی مکانیک
شورای گروه عمران - عمران
شورای گروه مهندسی شیمی
شورای گروه مهندسی برق
شورای گروه مهندسی کامپیوتر
Collapse شورای دانشکده اقتصاد و علوم اداریشورای دانشکده اقتصاد و علوم اداری
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداریشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری
شورای گروه مدیریت بازرگانی
شورای گروه حسابداری
شورای گروه اقتصاد نظری
شورای گروه اقتصاد بازرگانی
شورای گروه مدیریت صنعتی
Collapse شورای دانشکده شیمیشورای دانشکده شیمی
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمیشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی
شورای گروه شیمی کاربردی
شورای گروه شیمی معدنی
شورای گروه شیمی فیزیک
شورای گروه شیمی تجزیه
شورای گروه شیمی آلی
Collapse شورای دانشکده حقوق و علوم سیاسیشورای دانشکده حقوق و علوم سیاسی
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسیشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
شورای گروه علوم سیاسی
شورای گروه حقوق
شورای گروه حقوق خصوصی
Collapse شورای دانشکده الهیات و معارف اسلامیشورای دانشکده الهیات و معارف اسلامی
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامیشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
شورای گروه فلسفه و کلام
شورای گروه علوم قرآن و حدیث
شورای گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
شورای گروه معارف اسلامی
Collapse شورای دانشکده هنر و معماریشورای دانشکده هنر و معماری
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماریشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری
شورای گروه باستان شناسی
شورای گروه معماری
شورای گروه صنایع دستی
شورای گروه شهرسازی
Collapse شورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیشورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
Collapse شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیشورای آموزشی و پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شورای گروه مدیریت ورزشی
شورای گروه فیزیولوژی ورزشی
شورای گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی