گروه‌های آموزشی

خانه /گروه‌های آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه مازندران را اعضای هیئت علمی انجام می‌دهند، که در گروه‌های آموزشی، در دانشکده‌ها، مشغول به کار هستند. کارنامه پژوهشی یک گروه آموزشی یا یک دانشکده همان مجموع کارنامه‌های اعضای هیئت علمی آن گروه یا دانشکده است.

در زیر، فهرست گروه‌های آموزشی به تفکیک دانشکده، آورده شده‌است:

 

دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

دانشکده علوم دریایی و محیطی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی