فیلم جلسه آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه

شنبه / 02 بهمن 1395

دیدن فیلم آموزشی این سامانه پیشنهاد می شود

راهنمای سامانه پژوهشی ژیرو

شنبه / 20 آذر 1395

اعضای هیئت علمی و کاربران محترم می توانند با دانلود فایل زیر نحوه استفاده از بخش های مختلف سامانه پژوهشی را مشاهده کنند.

بایگانی خبرها