1403/05/03
سکینه اصغری قراخیلی

سکینه اصغری قراخیلی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302357

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Synthesis, Molecular Docking, and Anticancer Evaluation of New Azo-Based Sulfonamides against MCF-7 Human Breast Cancer Cell Line Olia Rezaeianzadeh, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni, Asieh Khalilpour (2024)
Copper‑carboxamide complex immobilized on nano NaY zeolite: an efficient catalyst for xanthenes synthesis Hamidreza Younesi, Sakineh Asghari, Ghasem Firouzzadeh Pasha, mahmood tajbakhsh (2023)
Ugi-modified nano NaY zeolite for the synthesis of new 1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ones under mild conditions Hamidreza Younesi, Sakineh Asghari, Ghasem Firouzzadeh Pasha, mahmood tajbakhsh (2023)
One-pot three-component synthesis of novel pyrano[3,2-e]pyrazolo[1,5-a]pyrimidines and investigation of their biological activities mohammad Mehdi Vahedi, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni, Asieh Khalilpour (2023)
A new benzothiazole azo dye colorimetric chemosensor for detecting Pb2+ ion Moein Ghorbanian, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh (2023)
Amine modified nanozeolites for the three component synthesis of chromenes Fateme Babaei, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh (2019)
Synthesis and antimicrobial evaluation of some new bicyclopyrazolone‐based thiopyran ring systems Ghasem Firouzzade Pasha, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni (2019)
Synthesis and Antibacterial Evaluation of Novel Spiro[indole-pyrimidine]ones Maryam Pourshab, Sakineh Asghari, Mojtaba Mohseni (2018)
Synthesis and characterization of sulfide, sulfoxide and sulfone derivatives of thiopyran: antimicrobial evaluation Ghasem Firouzzade Pasha, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni (2017)
Three-component synthesis of quinolone derivatives bearing 1,3-indandione moiety using pyridinium salts Robabeh Baharfar, Sakineh Asghari, fatemeh tahiiati, Narges Shariati (2017)
Three-component synthesis of novel spirooxindole–furan derivatives using pyridinium salts Robabeh Baharfar, Sakineh Asghari, faria zaheri, Narges Shariati (2017)
Organosulfur phosphonium salt-mediated synthesis of functionalized thiopyran derivatives Sakineh Asghari, Ghasem Firouzzade Pasha, mahmood tajbakhsh (2016)
Chemoselective synthesis of novel aminoindolizines using aminopyridines, acetylenic diesters and a-halo ketones Sakineh Asghari, Mohammad Qandalee, Vahideh Behboodi, Arastoo Nouri Gorji, Ghasem Firouzzade Pasha (2016)
Three-Component Reactions of 7-Hydroxy Coumarin Derivatives, Acetylenic Esters and Aromatic Aldehydes in the Presence of NEt3 Sakineh Asghari, Robabeh Baharfar, Samaneh Ahangar Darabi, Reza Mohammadian (2015)
Determination of vitamin B6 using an optimized novel TCPO–indolizine–H2O2 chemiluminescence system Mohammad Javad Chaichi, mahjoobeh ehsani, Sakineh Asghari, Vahideh Behboodi (2014)
Three-component synthesis and antibacterial evaluation of some novel 1,2-dihydroisoquinoline derivatives Sakineh Asghari, nastaran malekian, Roya Esmaeilpour, mohammad ahmadipour, Mojtaba Mohseni (2014)
Synthesis and antibacterial activities of pyrano[3,2-b]pyranones from kojic acid, ethyl cyanoacetate, and benzaldehydes in aqueous K2CO3 Sakineh Asghari, Robabeh Baharfar, manag alimi, mohammad ahmadipour, Mojtaba Mohseni (2014)
مقاله ارائه شده
کتاب
واکنش های پری سیکلی سکینه اصغری قراخیلی، محمد غندالی، سمانه رمضانی (1393)
پایان نامه
سنتز و شناسایی نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی عامل‌دار شده با مشتقات آلژینات و کاربرد آنها در واکنشهای آلی مقدسه کشوری کناری، مجتبی محسنی، بهروز ملکی، سکینه اصغری قراخیلی (1402)
واکنشهای سه جزیی – N متیل سیانو استامید، الدهید های آروماتیک با برخی – OH اسیدها نظیر -β نفتول فاطمه سری پور، قاسم فیروز زاده پاشا، سکینه اصغری قراخیلی (1401)
بررسی واکنش سه جزیی ایمین های مزدوج، استرهای استیلنی و ترکیبات کربونیل دار فعال حمیدرضا یونسی، قاسم فیروز زاده پاشا، سکینه اصغری قراخیلی (1399)
واکنش سه جزیی 2،4- دی هیدروکسی بنزو(استو) فنون با استرهای استیلنی در مجاورت آلدهیدها نیلوفر عسگریان، سکینه اصغری قراخیلی، ربابه بهارفر (1394)

علایق پژوهشی

  • بررسی فعالیتهای زیستی ترکیبات هتروسیکل سنتز شده نظیر خاصیت ضدباکتریایی، ضد قارچی، ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی
  • سنتز مشتقات جدید نانوزئولیت و استفاده از آنها به عنوان کاتالیزگر در سنتز مواد آلی
  • سنتز نانو کاتالیزگرهای مغناطیس جدید و استفاده از آنها در سنتز مواد آلی
  • سنتز ترکیبات جدید هتروسیکل
بیشتر

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده شیمی (1395 - 1400)
  • مدیر گروه شیمی آلی (1393 - 1395)
  • مدیر گروه شیمی آلی (1391 - 1393)
  • مدیر گروه شیمی آلی (1385 - 1386)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر