1403/04/30
سید رضا حسینی زوارمحله

سید رضا حسینی زوارمحله

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302361

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه ، دانشگاه مازندران ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: الکتروکاتالیز اکسایش متانول و فرمالدهید در سطوح الکترودهای کربن شیشه ای و خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات فلزی و برخی پلیمرهای هادی واجد ذرات فلزی و نانولوله های کربنی
 • کارشناسی ارشد شیمی تجزیه ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1387)
  عنوان رساله: ساخت الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی (5،1- دی آمینونفتالن) واجد نیکل (II) به روش الکتروشیمیایی و بررسی رفتار و قابلیت های الکتروشیمیایی آن در محیط آبی
 • کارشناسی شیمی محض ، دانشگاه مازندران ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
GO modification with PANI-PpPDA as support material for Pd-Ni and its application for ethanol electrooxidation Niloufar Jamshidi Roodbari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Abdollah Omrani (2024)
Nickel-cobalt layered double hydroxide/NiCo2S4/g-C3N4 nanohybrid for high performance asymmetric supercapacitor Mohammad Pourshahmir, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2023)
Step by Step Modification of Electrospinning Process to Fabricate Ultra-Fine Dextran Nanofibers Hamed Salimi-Kenari, Mehdi Barari, Seyed Reza Nabavi, Atefeh Mousavi Anejeh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2023)
Synthesis and characterization of GO-PpPDA/Ni–Mn nanocomposite as a novel catalyst for methanol electrooxidation Niloufar Jamshidi Roodbari, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022)
نانوهیبرید گرافن-مس/پالادیوم به‌ عنوان یک الکتروکاتالیست مؤثر برای اکسایش هیدرازین مریم دردی محمدی، سید رضا حسینی زوارمحله، شهرام قاسمی میر (1401)
حسگر نوری نانوذره های نقره/ نانوالیاف سلولز باکتریایی برای تعیین 2- مرکاپتوبنزاکسازول راضیه یوسفی تلوکایی، شهرام قاسمی میر، سید رضا حسینی زوارمحله (1401)
Synthesis, characterization and performance of a novel NieCo/GO-TiO2 for electrooxidation of methanol and ethanol Niloufar Jamshidi Roodbari, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022)
Poly(o-Anisidine)/carbon nanotubes/graphene nanocomposite as a novel and cost-effective supercapacitor material Milad Bonakdar-Golkhoorani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2021)
Improved electrocatalytic activity of ethanol oxidation over Pd/TiO2 nanofibers-carbon black nanocomposite Sara Akbarfallahi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2020)
حسگر آمپرومتری بیسفنول A بر پایه نانوورقه های گرافنی دارای نانوذره های دو فلزی پلاتین- پالادیوم شهرام قاسمی میر، سید رضا حسینی زوارمحله، فائزه حسن پور، شیما نبی پور (1399)
Novel Type of Carbon Nanotube Paste Electrode Modified by Sb2O3 for Square Wave Anodic Stripping Voltammetric Determination of Cd2+ and Pb2+ Mahsa Majidian, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani, Jiri Barek, Jan Fischer (2020)
بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرآیند ازن زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید فاطمه بشیری کیوی، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1399)
Determination of 8-hydroxy-7-iodo-5-quinoline sulfonic acid (HIQSA) at renewable electrode with Sb2O3/MWCNT-TiO2 nanohybrid Mahsa Majidian, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Jan Fischer, Jiri Barek (2020)
Amperometric hydrazine sensor based on the use of Pt-Pd nanoparticles placed on reduced graphene oxide nanosheets Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Faezeh Hassanpour, Shima Nabipour-seyyed zeinolabedini (2019)
Fabrication and Performance Evaluation of Pd-Cu Nanoparticles for Hydrogen Evolution Reaction Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyedeh Arefeh Ghasemi (2019)
Impact of Barium in Improving Corrosion Resistance and Properties of Electroless Ni–Ba–B Alloy Deposits Sareh Rahmani, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2019)
Electro-Catalytic Oxidation of Methanol at Ni(OH)2 Nanoparticles-Poly (o-Anisidine)/Triton X-100 Film onto Phosphotungstic Acid-Modified Carbon Paste Electrode Mohammad‑Saleh Zabihi, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Mahmoud Reza Sohrabi (2019)
Preparation of nanohybrid electrocatalyst based on reduced graphene oxide sheets decorated with Pt nanoparticles for hydrogen evolution reaction Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shima Nabipour-seyyed zeinolabedini (2019)
The effect of electro-polymerization method on supercapacitive properties of poly (o-Anisidine)/CNT nanocomposites Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Yasaman Vahdat (2018)
Bimetallic Cu-Pt/nanoporous carbon composite as an efficient catalyst for methanol oxidation Sakineh Mandegarzad, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2018)
Sonochemical assisted synthesis MnO2/RGO nanohybrid as effective electrode material for supercapacitor Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Omid Boore (2018)
Electrochemical deposition of Pt-Ni on reduced graphene oxide as counter electrode material for dye-sensitized solar cell Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Zahra Kazemi-shekarsaraee (2017)
NaY zeolite as a platform for preparation of Ag nanoparticles arrays in order to construction of H2O2 sensor Hamed Ramezani, Seyed Naser Azizi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2017)
Determination of copper ion by square wave anodic stripping voltammetry at antimony trioxide-modified carbon nanotube paste electrode Mahsa Majidian, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2017)
Efficient Electrocatalysis of Formic Acid Oxidation onto Pd-Cu/poly (2-Methoxyaniline)-SDS Nanocomposite Film Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Nahid Farzaneh, Najma Kamali (2017)
Preparation of NiO nanofibers by electrospinning and their application for electro-catalytic oxidation of ethylene glycol Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2017)
Application of phosphotungstic acid–nickel composite‑modified carbon paste electrode for electrocatalytic oxidation of methanol in alkaline solution Mohammad‑Saleh Zabihi, Jahan Bakhsh Raoof, Mahmoud Reza Sohrabi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Fatemeh Farrash Bamoharram (2016)
Effect of surfactants on electrocatalytic performance of copper nanoparticles for hydrogen evolution reaction Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyedeh Arefeh Ghasemi (2016)
Pd-Cu/poly(o-Anisidine) nanocomposite as an efficient catalyst for formaldehyde oxidation Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Jahan Bakhsh Raoof, Shahram Ghasemi, Zahra Gholami (2016)
Cu-Pt bimetallic nanoparticles supported metal organic framework-derived nanoporous carbon as a catalyst for hydrogen evolution reaction Sakineh Mandegarzad, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2016)
Palladium nanoparticles supported on graphene as an efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shima Nabipour-seyyed zeinolabedini, Parvin Asen (2015)
MOF-derived Cu/nanoporous carbon composite and its application for electro-catalysis of hydrogen evolution reaction Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani, Sakineh Mandegarzad (2015)
Fabrication of bimetallic Cu/Pd particles modified carbon nanotube paste electrode and its use towards formaldehyde electrooxidation Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani, Sepideh Aghajani (2015)
Improved hydrogen evolution on glassy carbon electrode modified with novel Pt/cetyltrimethylammonium bromide nanoscale aggregates Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Seyedeh Zeinab Mousavi‐Sani (2015)
Synthesis of Pt-Cu/poly (o-Anisidine) nanocomposite onto carbon paste electrode and its application for methanol oxidation Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Jahan Bakhsh Raoof, Shahram Ghasemi, Zahra Gholami (2015)
An Electrochemical Investigation of Methanol Oxidation on Nickel Hydroxide Nanoparticles Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2013)
Application of copper oxide nanoparticles modified glassy carbon electrode for electrocatalytic oxidation of methanol Fakhrosadat Jamali, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2013)
مقاله ارائه شده
استفاده از نانوهیبرید زغال زیستی حاصل از پوسته برنج/ هیدروکسید دوگانه لایه ای نیکل- منگنز جهت حذف رنگ کنگو رد از محیط آبی زهرا اقاجانی حاجی، سید رضا حسینی زوارمحله، مسلم منصور لکورج، عبد اله عمرانی (1402)
سنتز و به کارگیری نانوهیبرید چارچوب فلز-آلی نیکل-کبالت/گرافن اکسید در ابرخازن میلاد کرمی، سید رضا حسینی زوارمحله، شهرام قاسمی میر (1402)
Investigating the performance of Ni-Mn LDH/CNT/rGO nanocomposite as electrode material in supercapacitor Pouria Abdollahi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2023)
نانو کامپوزیت Pd/MWCNTs/rGO به عنوان یک کاتالیزور برای اکسیداسیون اتیلن گلیکول شایان شیرمهد، سید کریم حسنی نژاد درزی، سید رضا حسینی زوارمحله (1401)
حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانوکامپوزیت کبالت-مس سولفید مشتق شده از چارچوب فلزی - آلی برای تعیین کلرامفنیکل سید محمدامین داعی ناصری، شهرام قاسمی میر، سید رضا حسینی زوارمحله، سیده فریماه موسوی (1401)
Nanostructured Cobalt Compounds Derived From Terephthalate Metal-Organic Framework Seyed Mohammad Amin Daei Naseri, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Sayedeh Farimah Mousavi, Fariba Fotouki (2022)
ZIF-67 derived cobalt sulfide/g-C3N4 nanohybrid as catalyst for electroreduction of chloramphenicol Seyede Zohre Hosseini, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022)
ZIF-67 derived cobalt oxide for electrocatalytic oxidation of hydrazine Atieh Mousavi-Majd, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2020)
Visible-light-active Photocatalytic Microreactor with Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers Bed for Degradation of Dyes in Water Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2018)
Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers as an Effective Visible-light-active Photocatalyst Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2018)
Ni3(VO4)2 Nanoparticles for High-Performance Supercapacitor Applications Rahim Hamidi-Milkariz, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2017)
Antimony trioxide‑modified carbon nanotube paste electrode for square wave anodic stripping voltammetric measurement of copper ion Jahan Bakhsh Raoof, Mahsa Majidian, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2017)
Preparation of counter electrode based on graphene-iron oxide nanocomposite for dye-sensitized solar cell Zahra Kazemi, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2016)
SYNTHESIS OF NiO, Co2O3 AND NiCo2O4 NANOFIBERS BY ELECTROSPINNING Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016)
Synthesis of NiO, Co2O3 and Co2O3 nanofibers by electrospinning Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016)
Synthesis and characterization of palladium-copper bimetallic nanoparticles-graphene nanohybrids Maryam Dordi-mohammadi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2016)
Pd-Cu/P2MA-SDS Nanocomposite as an Efficient Electrocatalyst for Formic acid Oxidation Najma Kamali, Nahid Farzaneh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2016)
بهینه سازی فرآیند الکتروریسی پلی آمید 6 جهت تولید نانو الیاف توسط طراحی آزمایش به روش تاگوچی سید رضا نبوی، محمود عباسی، سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله (1395)
بررسی برخی از عوامل موثر در تهیه نانوالیاف پلیمری زیست تخریب پذیر دکستران به روش الکتروریسی مهدی براری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی، حامد سلیمی کناری (1395)
Application of bimetallic Pt-Pd/graphene nanosheets for determination of environmental pollution such as hydrazine Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Faezeh Hassanpour (2015)
Preparation of poly (vinyl alcohol)/cupric acetate nanofibers by electrospinning method: Applications for hydrazine hydrate electrooxidation Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2015)
Sonochemical synthesis of graphene-manganese oxide nanohybrid as an electrode material for supercapacitor Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Omid Boore (2015)
Effect of surfactants on electrocatalytic performance of copper nanoparticles for hydrogen evolution reaction Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyedeh Arefeh Ghasemi (2015)
Preparation of Cu-Pd bimetallic nanoporous carbon composite and its application as electrocatalyst for hydrogen evolution reaction Sakineh Mandegarzad, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2015)
Dye-sensitized solar cells based on TiO2 nanoparticles and Rhodamine 6g co-sensitizer Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Farimah Mousavi (2015)
Dye-sensitizes solar cell equipped by grapheme nanosheet-based counter electrode Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Farimah Mousavi (2015)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
روش های نوین در مدیریت پسماند سید رضا حسینی زوارمحله (1397)
اخلاق آموزشگری در آموزش عالی سید رضا حسینی زوارمحله (1397)
آشنایی با ابزار علم سنجی و رتبه بندی سید رضا حسینی زوارمحله (1397)
تمدن اسلامی، حیات پیشین، نشاط آینده سید رضا حسینی زوارمحله (1397)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت پیوسته در انجمن شیمی ایران سید رضا حسینی زوارمحله (1397)
عضو پیوسته انجمن شیمی ایران سید رضا حسینی زوارمحله (1396)
عضو پیوسته انجمن شیمی ایران سید رضا حسینی زوارمحله (1395)
عضو انجمن الکتروشیمی ایران سید رضا حسینی زوارمحله (1395)
پایان نامه
Synthesis and characterization of cobalt ferrite nanoparticle and its application as smart drilling fluid Waleed Khudhair Kadhim, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Hamid Emadi (2023)
Preparation of polyamide6/activated carbon composite nanofibers for adsorption of some organic dyes from wastewater Karrar Ali Hussein Alh Baig, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Seyed Reza Nabavi (2023)
تعیین الکتروشیمیایی آنتی بیوتیک کلرامفنیکل با الکترود اصلاح شده بر پایه نانو چند سازه گرافن - طلا/کبالت مس سولفید مشتق شده از CoCu-MOF سید محمدامین داعی ناصری، سیده فریماه موسوی، سید رضا حسینی زوارمحله، شهرام قاسمی میر (1401)
ساخت غشای نانوچند سازه پلی آمید6 الکتروریسی شده/پلی آنیلین و کاربرد آن برای حذف Cr(VI) از محیط آبی سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله، محمود عباسی، سید رضا نبوی (1396)
سنتز نانوهیبریدهای گرافن – 4 NiWO و 4 CoWO به عنوان مواد الکترودی برای ابرخازن سید محمد رضا احمدی، سید رضا حسینی زوارمحله، شهرام قاسمی میر (1395)
بررسی پارامترهای موثر در عامل دار سازی نانولوله های کربنی دینا کیانی، سید رضا حسینی زوارمحله، محمد اکبرزاده پاشا (1395)
ساخت و مشخصه یابی نانوماده هیبریدی CNT-TiO2 خدیجه خطیبی، سید رضا حسینی زوارمحله، محمد اکبرزاده پاشا (1395)
سنتز نانوهیبرید گرافن-نانوذرات فلزی و بکارگیری آن برای الکتروکاتالیز اکسایش هیدرازین مریم دردی محمدی، شهرام قاسمی میر، سید رضا حسینی زوارمحله (1395)
تهیه ی الکترود مخالف بر پایه نانوچندسازه گرافن-آهن اکسید برای ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگ زهرا کاظمی شکارسرایی، سید رضا حسینی زوارمحله، شهرام قاسمی میر (1395)
تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف مبتنی بر دکستران/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی با نگرشی بر کارکردهای بالینی مهدی براری، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله، حامد سلیمی کناری (1395)

علایق پژوهشی

 • پیل های فوتوولتایی
 • تصفیه آب
 • پلیمرهای قالب یونی نانوساختار
 • الکتروریسی
 • فوتوکاتالیز
 • پیل های سوختی الکل مستقیم
 • سیستم های ذخیره انرژی (ابرخازن ها)
 • نانوشیمی (سنتز و کاربرد نانومواد)
 • الکتروشیمی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه مازندران (1400 - 1402)
 • معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه مازندران (1400 - 1400)
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه مازندران (1399 - 1400)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده شیمی (1397 - 1399)
بیشتر