06 فروردین 1402
محمود محمد رضاپور طبري

محمود محمد رضاپور طبری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران-آب و محیط زیست
تلفن: 011-35305133
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی عمران آب و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1383 - 1388)
 • فوق لیسانس عمران آب و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) ، ایران (1380 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی و ارائه دستورالعمل های بهره برداری کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت
 • شبیه سازی نشست زمین با توجه به پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان و وضعیت بهره برداری از آن
 • مدلسازی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و سطحی
 • شبیه سازی و بهینه سازی سیستم های منابع آب
 • کاربرد مدل های هوشمند (شبکه عصبی و مدل های نوین بهینه سازی (GA, SA, ACO, TS, NSGA-III, GWO, ...) در برنامه ریزی سیستم های منابع آب (اعم از سیستم های آبیاری و هیدرولوژیکی) و بهینه سازی طراحی سازه های هیدرولیکی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
seyed mehran jafari, َAbdolreza Zahiri, Omid Bozorg Hada, mahmoud Mohammad Rezapour Tabari (2022) Development of multi-objective optimization model for water distribution network using a new reliability index International Journal of Environmental Science and Technology: 19; 9757–9774
2
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Mehdi Eilbeigi, Manoochehr chitsazan (2022) Multi‑objective optimal model for sustainable management of groundwater resources in an arid and semiarid area using a coupled optimization‑simulation modeling ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 29; 22179–22202
3
4
Mona Nemati, mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Seyed Abbas Hosseini, Saman Javadi (2021) A Novel Approach Using Hybrid Fuzzy Vertex Method‑MATLAB Framework Based on GMS Model for Quantifying Predictive Uncertainty Associated with Groundwater Flow and Transport Models WATER RESOURCES MANAGEMENT: 35; 4189-4215
5
seyed mehran jafari, َAbdolreza Zahiri, Omid Bozorg Hada, mahmoud Mohammad Rezapour Tabari (2021) A hybrid of six soft models based on ANFIS for pipe failure rate forecasting and uncertainty analysis: a case study of Gorgan city water distribution network SOFT COMPUTING: 26; 1-20
6
سید مهران جعفری، عبدالرضا ظهیری، امید بزرگ حداد، محمود محمد رضاپور طبری (1399) رویکرد جدید پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب با استفاده از مدل هیبرید هوشمند (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گرگان) نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک: 27; 149-166
7
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Tahereh Azari, Vahid Dehghan (2021) A supervised committee neural network for the determination of aquifer parameters: a case study of Katasbes aquifer in Shiraz plain, Iran SOFT COMPUTING: 15; 1-14
8
Mohammad Mahdi Malekpour, mahmoud Mohammad Rezapour Tabari (2020) Implementation of supervised intelligence committee machine method for monthly water level prediction Arabian Journal of Geosciences: 13; 1-14
9
محمود محمد رضاپور طبری، پویا صالحی دوپلانی (1399) تحلیل آلودگی آب زیرزمینی با استفاده از رویکرد رتبهبندی شبیه به حل ایده ال فازی علوم و تکنولوژی محیط زیست: 22; 101-116
10
11
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Hamed Reza Zarif Sanayei (2019) Prediction of the intermediate block displacement of the dam crest using artificial neural network and support vector regression models Soft Computing: 23; 9629–9645
12
Mohammad Ebrahim Banihabib, mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Mohsen Mohammad Rezapour Tabari (2019) Development of a Fuzzy Multi-Objective Heuristic Model for Optimum Water Allocation WATER RESOURCES MANAGEMENT: 33; 3673-3689
13
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Masoumeh Hashempour (2019) Development of GWO–DSO and PSO– DSO hybrid models to redesign the optimal dimensions of labyrinth spillway Soft Computing: 23; 6391–6406
14
Manoochehr chitsazan, mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Mehdi Eilbeigi (2017) Analysis of temporal and spatial variations in groundwater nitrate and development of its pollution plume: a case study in Karaj aquifer Environmental Earth Sciences: 76; 1-27
15
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Mohsen Mazakmari (2016) The Integrated Approach of Simulation and Optimization in Determining the Optimum Dimensions of Canal for Seepage Control WATER RESOURCES MANAGEMENT: 30; 1271–1292
16
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Shiva Tavakoli (2015) Effects of Stepped Spillway Geometry on Flow Pattern and Energy Dissipation ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 41; 1215–1224
17
Mohammad Navid Moghim, Razieh Forouzan Boroujeni, mahmoud Mohammad Rezapour Tabari (2015) Wave overtopping on reshaping berm breakwaters based on wave momentum flux APPLIED OCEAN RESEARCH: 53; 23-30
18
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari (2015) Conjunctive Use Management under Uncertainty Conditions in Aquifer Parameters WATER RESOURCES MANAGEMENT: 29; 2967–2986
19
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari (2015) Prediction of River Runoff Using Fuzzy Theory and Direct Search Optimization Algorithm Coupled Model ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 41; 4039–4051
20
mahmoud Mohammad Rezapour Tabari, Shiva Tavakoli, Mohsen Mazakmari (2014) Optimal Design of Concrete Canal Section for Minimizing Costs of Water Loss, Lining and Earthworks WATER RESOURCES MANAGEMENT: 28; 3019–3034
مقاله ارائه‌شده
1
محمود محمد رضاپور طبری، محبوبه آبیار (1399) ارائه رویکردی جهت تدقیق کالیبراسیون مدل شبیه سازی آب زیرزمینی، مطالعه موردی: آبخوان ساحلی دشت بندرگز-نوکنده دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران¡ تبریز
2
محمود محمد رضاپور طبری، سعید طغیانی (1399) بررسی و معرفی پارامترهای تأثیرگذار بر روند مدلسازی کمی آبخوان با استفاده از مدل GMS، مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشان دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
محمود محمد رضاپور طبری، مهدی ایل بیگی، منوچهر چیت سازان (1399) تشریح مسائل هیدرولوژی آب زیرزمینی شابک:978-600-307-257-2
2
محمود محمد رضاپور طبری، محسن محمد رضاپور طبری، ابراهیم ابراهیمی (1399) اصول علم آب زیرزمینی شابک:1-19-7310-622-978‬‬‬‬‬
3
محمود محمد رضاپور طبری، مهدی ایل بیگی (1398) هیدرولوژی آب زیرزمینی شابک:978-600-307-234-3
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمود محمد رضاپور طبری (1400) ارزیابی عدم قطعیت مدل های شبیه سازی آبخوان با استفاده از هیبرید مدل Fuzzy Vertex و GMS دانشکده مهندسی و فنآوری دانشگاه مازندران
2
محمود محمد رضاپور طبری (1399) کنترل میزان آلودگی ناشی از نیترات در منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل بهره برداری بهینه چندهدفه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
3
محمود محمد رضاپور طبری (1399) توسعه پایدار از آبخوان های ساحلی در جهت کنترل پیشروی آب دریا دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

 • رئیس هسته پژوهشی تحقیقات منابع آب در حوزه دریا، سواحل و آبندان ها (1400 - اکنون)
 • مدیر گروه مهندسی عمران (1398 - اکنون)
 • عضو قطب علمی "مدیریت ریسک و بحران های طبیعی" دانشگاه صنعتی اصفهان (1397 - اکنون)
 • دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران (1397 - اکنون)
 • دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد (1395 - 1397)
 • معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد (1395 - 1397)
 • استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد (1388 - 1395)
بیشتر

گالری تصاویر

كتاب اصول علم آب زيرزميني كتاب هيدرولوژي آب زيرزميني -جلد اول كتاب هيدرولوژي آب زيرزميني -جلد دوم