09 فروردین 1402

آزاده صادقی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق جزا و جرم شناسی
تلفن: 011-35302177
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
آزاده صادقی، فرهاد الله وردی میگونی (1400) مطالعه تطبیقی مدل های قانونی سازی کانابیس (مسئله ها و تناقض ها) اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد: اول; 49-86
3
آزاده صادقی، مهدی غلامپور (1400) ارزیابی طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی پژوهش های حقوق تطبیقی: 25; 77-105
4
آزاده صادقی (1399) ارزیابی رویکرد بازپروری در کیفرگذاری جرایم اطفال و نوجوانان مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی: 50; 163-179
5
زهرا ساعدی، آزاده صادقی (1399) دیوان کیفری بین المللی و معیار شدت مندی ؛ از چالش های نظری تا اشکالات عملی پژوهشنامه حقوق کیفری: 11; 83-103
6
آزاده صادقی (1398) ارزیابی اثربخشی سیاستهای پلیسی کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی: 49; 133-161
مقاله ارائه‌شده
1
آزاده صادقی (1400) قانونی سازی کانابیس به عنوان سیاست پیشگیرانه در حوزه مواد مخدر همایش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی، ایران¡ یزد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!