علی یعقوبی

صفحه نخست /علی یعقوبی
علی یعقوبی
نام و نام خانوادگی علی یعقوبی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 Positive Effects of Post-ischemic Forced Treadmill Training on Sensorimotor and Learning Outcomes Following Transient Global Cerebral Ischemia Medical Labolatory Journal
2 تأثیر پیش درمانی تمرین استقامتی بر عوامل نوروژنیک و آنتی نوروژنیک در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن مغزی مجله علوم پزشکی خراسان شمالی
3 تأثیر تمرین استقامتی بر سطح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز ) BDNF ( و گیرنده تیروزین کیناز B ( TrkB ( در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر ایسکمی شده مجله علوم پزشکی خراسان شمالی
4 تأثیر تمرینات زودهنگام استقامتی بر بهبود ضایعات مغزی در ناحیهی CA1 هیپوکامپ و بیان پروتئین A2A به دنبال سکته ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
5 اثر شدت تمرین تداومی بر سطح آمیلوئید بتا 42-1 (Aβ1-42) هیپوکامپ موش های آلزایمری شده با تزریق هوموسیستئین مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك
6 تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42، نپریلیزین و γ-سکرتاز در هیپوکامپ موش های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین کومش- دانشگاه علوم پزشکی سمنان