گروه حسابداری

عیسی  اکبری
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
قدرت اله  برزگر
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
حسین  عامری
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
حسین  فخاری
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
بهرام  محسنی ملکی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
اسفندیار  ملکیان
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی
مهدیس  نیکزاد قادیکلایی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
یحیی  کامیابی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نیمه تجربی