گروه اقتصاد انرژی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه اقتصاد انرژی

سعید  راسخی
گروه:  گروه اقتصاد انرژی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  نظری
شهریار  زروکی
گروه:  گروه اقتصاد انرژی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
مانی  مؤتمنی
گروه:  گروه اقتصاد انرژی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری
یوسف  محنت فر
گروه:  گروه اقتصاد انرژی
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  نظری