گروه مهندسی برق

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی برق

حبیب اله  آدرنگ
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
ایمان  اسماعیلی پایین افراکتی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد  رضانژاد
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
محمدجواد  عزیزی پور
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نظری
محمد  غلامی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
حجت  غنودی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
جمال  قاسمی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
خلیل  گرگانی فیروزجاه
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
سمیرا  مودتی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
سید یوسف  موسی زاده موسوی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
وحدت  ناظریان
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی