گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زیست شناسی سلولی و ...

نام:  سلمان احمدي اسب چين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشكده علوم پايه
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~saahmadi/
نام:  مجيد تفريحي
علایق‌پژوهشی:  زيست شناسي مولكولي سرطان، تاثير تركيبات طبيعي بر رفتار سلول هاي سرطاني انساني از طريق مسيرهاي انتقال پيام (بويژه مسير متعارف Wnt) و همچنين تاثير آنها بر اتصالات سلولي، مرگ سلولي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي، كدپستي 4741695447
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~mtafrihi/
نام:  اميد جزايري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
نام:  اباصلت حسين زاده كلاگر
علایق‌پژوهشی:  بيوتكنولوژي مولكولي، علوم بين رشته اي: معرفي تكنيك هاي آزمايشگاهي، ماركرهاي زيستي و مولكولي به عنوان ابزارهاي پژوهشي كاربردي در پزشكي مولكولي و علوم زيستي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، كدپستي 95447-47416، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ahcolagar/
نام:  فاطمه رودباري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~roudbari/
نام:  مليحه سادات عطري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، كدپستي 95447-47416، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
نام:  باقر سيدعليپور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
نام:  علي طراوتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي، كدپستي 95447-47416
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~ataravati/
نام:  مجتبي محسني
علایق‌پژوهشی:  كاربردهاي محيطي ميكروارگانيسم هاي صنعتي (تجزيه زيستي آفت كش ها)
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~MMohseni/
نام:  مريم مهاجراني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم پايه، گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي، كدپستي 95447-47416
دانشکده:  دانشكده علوم پايه
گروه:  گروه زيست شناسي سلولي و مولكولي