گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه زیست شناسی سلولی و ...

مجید  تفریحی
گروه:  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
امید  جزایری
گروه:  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
اباصلت  حسین زاده کلاگر
گروه:  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  تجربی
ملیحه  سادات عطری
گروه:  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
باقر  سیدعلیپور
گروه:  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
علی  طراوتی
گروه:  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
مریم  مهاجرانی
گروه:  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
محمد  کریمیان
گروه:  گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
دانشکده:  دانشکده علوم پایه
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی