1402/12/06
ملیحه سادات عطری

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302407

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوفیزیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1389)
    عنوان رساله: مطالعه ساختار آلفالاکتالبومین شتر و برهم کنش آن با برخی اسیدهای چرب 18 کربنه و یون های فلزی
  • کارشناسی ارشد بیوفیزیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1381 - 1384)
    عنوان رساله: ترمودینامیک برهمکنش هورمون رشد انسانی با کاتیونهای منیزیم، کلسیم و آهن (III)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
مهار آنزیم اوره آز به وسیله ترکیب شیمیایی اصلی موجود در روغن میخک بشری محمدی احمدوندی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397)
بررسی اتصال ویتامینهای آبگریز به آلفالاکتالبومین شیر گاو سهیلا محمدی نیلاش، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1396)
Investigating of LDH structure in the presence of Morin Melika Mazlaghaninia, Maliheh Sadat Atri, Bagher Seyedalipour (2016)
تعیین پارامترهای سینتیکی آنزیم لاکتاتدهیدروژناز در حضور و عدم حضور مهارکننده مورین ملیکا مزلقانی نیا، ملیحه سادات عطری، باقر سیدعلیپور (1395)
پایان نامه
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم اورهآز در حضور آپیژنین محمد جواد چائیچی، ملیحه سادات عطری (1400)
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم کاتالاز در حضور سینامالدهید و لاوسون مائده مرادی، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1397)
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم اورهآز در حضور سینامالدهید و ائوژنول بشری محمدی احمدوندی، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1397)
بررسی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی شمال ایران بر آنزیم کاتالاز سمیه حبیبی گهر، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397)
بررسی برهمکنش آلفاتوکوفرول و آلفالاکتالبومین گاو با استفاده از روش های طیف سنجی سهیلا محمدی نیلاش، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1396)
مطالعه ی برهمکنش سرم آلبومین انسانی با دی کلرووس و کاپتان فاطمه عطارزاده، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1395)
مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم لاکتات دهیدروژناز در حضور مورین و اسکوپولتین ملیکا مزلقانی نیا، باقر سیدعلیپور، ملیحه سادات عطری (1395)