گروه معماری

مجید  احمدپور
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
فریال  احمدی
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
وحید  حیدر نتاج
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
روح اله  رحیمی
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
اسحاق  رضازاده
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
سید علی  سیدیان
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
عباسعلی  شاهرودی
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
مصطفی  قلی پور گشنیانی
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
یاسر  گلدوست
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
سید محسن  موسوی
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  نا مشخص
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
ویدا  مکانی
گروه:  گروه معماری
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  کتابخانه ای