1402/12/07

ویدا مکانی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: ساری- جاده دریا-کوچه گل ها
تلفن: 01133217086

فعالیت‌های پژوهشی