گروه مهندسی شهرسازی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شهرسازی

نام:  ايرج اسدي
علایق‌پژوهشی:  حكومت و حكمروايي شهري و كلان شهري، برنامه ريزي كاربري زمين شهري و منطقه اي، نظريه هاي برنامه ريزي شهري
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر - پرديس مركزي دانشگاه مازندران -دانشكده هنر و معماري-گروه شهرسازي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~iasadie/
نام:  نوين تولايي
علایق‌پژوهشی:  مطالعات فضا و جامعه، فضاهاي شهري، بافتهاي تاريخي، توسعه اجتماع محلي، توسعه پايدار شهري
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده هنر و معماري، گروه مهندسي شهرسازي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ntavallaei/
نام:  محمدرضا حق جو
علایق‌پژوهشی:  برنامه ريزي و طراحي ساختار مناطق چندمركزي، طراحي مكانيزم در نظام برنامه ريزي ايران، آموزش كارگاه برنامه ريزي، طراحي ساختار فضايي شهري و منطقه اي، كنترل توسعه
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده هنر و معماري - گروه شهرسازي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~haghjou/
نام:  نصرت اله گودرزي
علایق‌پژوهشی:  حوزه هاي مورد علاقه براي پژوهش برنامه ريزي شهري برنامه ريزي مسكن فضاهي شهري مديريت فضاي عمومي شهري مديريت شهري تاريخ و فرهنگ شهرنشيني جهان شهرهاي ايراني اسلامي ساماندهي محلات شهري پياده مداري شهرهاي سبز و بوم محور شهر هوشمند و شهر خلاق
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~goudarzi/
نام:  فرزين محمودي پاتي
علایق‌پژوهشی:  برنامه ريزي حمل و نقل شهري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
نام:  سيد محمود ميثاقي
علایق‌پژوهشی:  مديريت پروژه هاي منطقه اي، ناحيه اي، شهري و سايت، برنامه ريزي كاربري اراضي، برنامه ريزي منطقه اي، توسعه پايدار، عمل گرايي در شهرسازي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر.پرديس دانشگاه مازندران.دانشكده هنر ومعماري.گروه شهرسازي
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي شهرسازي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mmisaghi/