گروه مهندسی شهرسازی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شهرسازی

ایرج  اسدی
گروه:  گروه مهندسی شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
نوین  تولایی
گروه:  گروه مهندسی شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
محمدرضا  حق جو
گروه:  گروه مهندسی شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
نصرت اله  گودرزی
گروه:  گروه مهندسی شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  مربی
روش تحقیق:  میدانی
فرزین  محمودی پاتی
گروه:  گروه مهندسی شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
سید محمود  میثاقی
گروه:  گروه مهندسی شهرسازی
دانشکده:  دانشکده هنر و معماری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای