گروه ریاضی محض

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه ریاضی محض

نام:  علي تقوي
علایق‌پژوهشی:  نظريه عملگر، آناليز تابعي، جبر خطي، جبر باناخ
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران - دانشكده علوم رياضي
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~alitaghavi/
نام:  روجا حسين زاده
علایق‌پژوهشی:  نظريه عملگرها، جبرهاي باناخ، ابرفضاهاي برداري
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
نام:  مهدي رفيعي راد
علایق‌پژوهشی:  هندسه منيفلدها، گروه تبديلات هندسي، كنترل هندسي، سيستمهاي ديناميكي و مدلسازي هندسي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rafie-rad/
نام:  علي اصغر طالبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
نام:  يحيي طالبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران-گروه رياضي
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~yahyatalebi/
نام:  قاسم عليزاده افروزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده رياضي
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~afrouzi/
نام:  محسن عليمحمدي
علایق‌پژوهشی:  هندسه فضاهاي باناخ-اناليز محدب-اناليز غير خطي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  گروه رياضي دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~amohsen/
نام:  عليرضا منيري حمزه كلايي
علایق‌پژوهشی:  نظريه حلقه و مدول، مدول هاي بالابرنده و انواع تعميم هايش، حلقه هاي نا جابجايي، مدول هاي هم منفرد و نا هم منفرد و مباحث مرتبط، مدول هاي دوگان ريكارت و تعميم هايش
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دپارتمان رياضي-دانشكده علوم رياضي-دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~amonirih/
نام:  عبدالعلي نعمتي حسين آبادي
علایق‌پژوهشی:  رياضيات محض، مسئله عكس، مسئله استورم-ليوويل، آناليز مجانبي، نظريه معادلات معمولي و كسري،
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  مازندران-بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشكده علوم رياضي-گروه رياضي
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه رياضي محض
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~namaty/