10 فروردین 1402
روجا حسين زاده

روجا حسین زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 01135302460
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

علایق پژوهشی

  • نظریه عملگرها، جبرهای باناخ، ابرفضاهای برداری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Roja Hosseinzadeh (2021) Maps preserving the coincidence points of operators Eurasian Mathematical Journal: 12 (3); 42-45
2
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2021) Maps preserving triple product on Rings journal of mahani mathematical research center: 10 (2); 1-8
3
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Azam Maghsoomi (2020) Additive Maps Preserving the Essential Points Between Weak Hypervector Spaces international journal of nonlinear analysis and applications: 11(2); 541-549
4
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Masoomeh Yousefi (2020) Maps Preserving The Square Zero of η-Lie Product of Operators Proyecciones: 39(3); 591-597
5
روجا حسین زاده (1398) نگاشت های نگهدارنده جفت های عملگری باناخ روی جبرهای عملگری موجک ها و جبرخطی: 6; 117-123
6
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Efat Nasrollahi (2019) Maps Preserving a Certain Product of Operators Ricerche di Matematica: 68; 1-12
7
Roja Hosseinzadeh, Ilnaz Sharifi, Ali Taghavi (2018) Maps Completely Preserving Fixed Points and Maps Completely Preserving Kernel of Operators Analysis Mathematica: 44; 1-9
8
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Efat Nasrollahi (2018) A Characterization of an Isomorphism Asian-European Journal of Mathematics: 11(2); 1-9
9
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2017) Mappings on C*-Algebras Preserving The Sum of Absolute Values LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA: 65; 1-8
10
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Hamid Rohi (2016) Additive Maps Preserving Idempotency of Products or Jordan Products of Operators Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics: 11(2); 131-137
11
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2016) Some Fixed Points Preserver پژوهش های نوین در ریاضی: 1(4); 163-167
12
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, vahid Darvish (2016) Maps Preserving the Fixed Points of Triple Jordan Products of Operators INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES: 27(3); 850-854
13
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Hamid Rohi (2015) Maps Preserving the Fixed Points of Sum of Operators Operators and Matrices: 9(3); 563-569
14
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Hamid Rohi (2014) Hyperinner Product Spaces International Journal of Algebraic Hyperstructures and it's Applications: 1(1); 95-100
15
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2014) Maps Preserving the Dimension of Fixed Points of Products of Operators LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA: 62(10); 1285-1292
16
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2014) Maps Preserving The Spectrum of Certain Products of Operators Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyregyhaziensis: 30; 111-118
17
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2014) A Note on Dimension of Weak Hypervector Spaces Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 33; 7-14
18
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2012) Uniform Boundedness Principle For Operators on Hypervector Spaces Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics: 7(2); 9-16
19
Ali Taghavi, Thomas Vougiouklis, Roja Hosseinzadeh (2012) A Note on Operators on Normed Finite Dimensional Weak Hypervector Spaces University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics: 74(4); 103-108
20
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2012) Operators on Weak Hypervector Spaces Ratio Mathematica: 22; 37-43
21
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2011) Operators on Normed Hypervector Spaces Southeast Asian Bulletin of Mathematics: 35(2); 367-372
22
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2011) Hahn-Banach Theorem for Functionals on Hypervector Spaces journal of mathematics and computer science: 2(4); 682-690
23
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2010) Linear Maps Preserving Idempotent Operators Bulletin of the Korean Mathematical Society: 47(4); 787-792
مقاله ارائه‌شده
1
Roja Hosseinzadeh, Sheida Asghari (2022) MAPS PRESERVING THE PRODUCTS OF OPERATORS ON B(X ) 53th Annual Iranian mathematics conference, Iran, Behshahr
2
Roja Hosseinzadeh (2022) Maps preserving the λ -Lie product of operators Seminar on linear algebra and its applications, Iran, Kashan
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
علی تقوی، روجا حسین زاده (1393) مباحثی در ابرفضاهای برداری شابک:978-600-6545-54-7‬
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!