1403/01/25

محسن علیمحمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه مازندران
تلفن: 011-35302462

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آنالیز تابعی ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1371 - 1377)
    عنوان رساله: خاصیت پایداری در ففضای اندازه ها و عملگرها
بیشتر

دروس

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Multiple Solutions for a p (x)-Laplacian Problem: A Variational Approach Mahnaz Khosravi, Mohsen Alimohammady, Sirous Ghobadi (2023)
Eigenvalue Problem For Perturbated p-Laplacian Mehdi Latifi, Mohsen Alimohammady (2022)
Multiplicity of solutions for Kirchhoff type problem involving eigenvalue Asieh Rezvani, Mohsen Alimohammady, Bahram Agheli (2022)
Θ-monotone operators and bifunctions Mohsen Alimohammady, Mohammad Hosein Alizadeh, Aida Jahangir, Maede Ramzannejad, Mehdi Roohi (2022)
Existence and Multiplicity Results for the p (x)-Laplacian Equation via Genus Theory Asieh Rezvani, Mohsen Alimohammady, Bahram Agheli (2022)
Springer Optimization and Its Applications Maede Ramzannejad, Mohsen Alimohammady, Carlo Cattani (2020)
On Algorithms for Difference of Monotone Operators Maedeh Rammazannejad, Mohsen Alimohammady, Carlo Cattani (2020)
REMARKS ON ABSTRACT SUBDIFFERENTIAL Zakieh Farabi, Mohsen Alimohammady, Mehdi Roohi (2020)
Existence and multiplicity of positive solutions for a class of Kirchhoff Laplacian type problems Mohsen Alimohammady, Claudianor O. Alves, Hassan Kafash Amiri (2019)
On the minimal solution of bi-Laplacian equation Mohsen Alizadeh, Mohsen Alimohammady, Carlo Cattani, Clemente Cesarano (2019)
Well-posedness Techniques in the Qualitative Analysis for a class of Equilibrium problems Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady, Amneh Almusawi (2018)
Periodic solutions for some second-order impulsive Hamiltonian systems Fatemeh Vahedi, Ghasem Alizadeh Afrouzi, Mohsen Alimohammady (2018)
Inequality problems of equilibrium problems with application Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady, Haiffa Mohsen Buite (2018)
Existence Solution for Curl–Curl Kirchhoff Problem S R MousavianKatir, Mohsen Alimohammady (2018)
Common Zero Points of Two Finite Families of Maximal Monotone Operators via Proximal Point Algorithms Mohsen Alimohammady, Maede Ramzannejad, Zohreh Bagheri, R.G Shahkoohi (2017)
EXISTENCE SOLUTION FOR WEIGHTED p(x)-LAPLACIAN EQUATION S R MousavianKatir, Mohsen Alimohammady, Hossein Jafari (2017)
Qualitative Theory of Functional Differential and Integral Equations 2016 Cemil Tunc, Bingwe Liu, Octavin R Sanchez, Mohsen Alimohammady, Octavin G Mostafa, Samir H Saker (2017)
ON WELL-POSEDNESS OF GENERALIZED EQUILIBRIUM PROBLEMS INVOLVING α- Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady (2017)
Multiple solutions for non-homogeneous degenerate Schrödinger equations in cone Sobolev spaces Mohsen Alimohammady, َAli Asghar Jafari, Morteza Koozehgar (2017)
B α, β-Operator and Fitzpatrick Functions Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady (2017)
Existence solution for weighted p (x)-Laplacian equation S R MousavianKatir, Mohsen Alimohammady, Hossein Jafari (2017)
Existence Results for Nonlinear Quasi-hemivariational Inequality Systems Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady, Amneh Almusawi (2016)
Existence results for some equilibrium problems involving [alpha]-monotone bifunction Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady, Morteza Koozehgar (2016)
Regularized fractional derivatives in Colombeau algebra Mohsen Alimohammady, Fariba Fattahi (2016)
Existence Results for Some Equilibrium Problems Involving 𝛼-Monotone Bifunction Ayed Alhashosh, Mohsen Alimohammady, Morteza Koozehgar (2016)
On a particular family of Fourier integral operators Mohsen Alimohammady, Mohammad Habibi (2015)
INFINITELY MANY SOLUTIONS FOR A BOUNDARY VALUE PROBLEM Fariba Fattahi, Mohsen Alimohammady (2015)
A note on properties of hyper metric spaces Mohsen Alimohammady, Saied jafari, Seithuti P Moshokoa, Morteza Koozehgar (2014)
Spectral theory of a hybrid class of pseudo-differential operators Mohsen Alimohammady, Morteza Koozehgar (2014)
A NOTE ON PROPERTIES OF HYPERMETRIC SPACES Mohsen Alimohammady, Saied jafari, SEITHUTI P. MOSHOKOA, Morteza Koozehgar (2014)
Notes on the difference of two monotone operators Mohsen Alimohammady, Maedeh Rammezannjad, Mehdi Roohi (2014)
Properties of −hyoellipticity for pseudo differential operators Mohsen Alimohammady, Morteza Koozehgar (2013)
A family of functional equations related to the monomial functions and its stability Ali Sousaraie, Mohsen Alimohammady, Ali Sadeghi (2012)
Quasi Contraction and Fixed Points Mehdi Roohi, Mohsen Alimohammady (2012)
On fuzzy upper and lower contra-continuous multifunctions Mohsen Alimohammady, E Ekici, Saied jafari, Mehdi Roohi (2011)
Convex sub-differential sum rule via convex semi-closed functions with applications in convex programming Mohsen Alimohammady, Yeol Je Cho, Vahid Dadashi, Mehdi Roohi (2011)
BILINEAR FOURIER INTEGRAL OPERATOR AND ITS BOUNDEDNESS Mohsen Alimohammady, Fariba Fattahi (2011)
Conditions of regularity in cone metric spaces Mohsen Alimohammady, Javad Balooei, S. Radojević, V. Rakočević, Mehdi Roohi (2011)
On the fixed point of order 2 Mohsen Alimohammady, Ali Sadeghi (2011)
Fuzzy minimal separation axioms Mohsen Alimohammady, E Ekici, Saied Jafari, Mehdi Roohi (2010)
Extended Concavification and Exact Games Mohsen Alimohammady, Vahid Dadashi (2010)
Super Weyl transform and some of its properties Mohsen Alimohammady, Mohammad Habibi (2010)
Iterative algorithms for a new class of extended general nonconvex set-valued variational inequalities Mohsen Alimohammady, Javad Balooei, Yeol Je Cho, Mehdi Roohi (2010)
Generalized nonlinear random equations with random fuzzy and relaxed cocoercive mappings in Banach spaces Mohsen Alimohammady, Javad Balooei, Yeol Je Cho, Mehdi Roohi (2010)
Completeness results in probabilistic metric spaces Mohsen Alimohammady, A Esmaili, Reza Saadati (2009)
کتاب
درسنامه ای در متغییر ها و توابع مختلط محسن علیمحمدی، محمد حبیبی (1398)
برگزاری همایش
دبیر اجرایی همایش محسن علیمحمدی، افشین بابائی، سمیه نعمتی (1401)
نشریات
Caspian journal of mathematical sciences(1401) Yahya Talebi, Mohsen Alimohammady (2022)
مجله کاسپین علوم ریاضی(1401) محسن علیمحمدی، یحیی طالبی (1401)
عضو هیات تحریریه در مجله کاسپین ریاضی 99 محسن علیمحمدی، یحیی طالبی (1399)
Editor - Caspian Journal of Mathematical Sciences Yahya Talebi, Mohsen Alimohammady, Ali Taghavi (2019)
عضو گروه دبیران Mohsen Alimohammady, Yahya Talebi (2019)
کاسپین ریاضی 98 Mohsen Alimohammady, Yahya Talebi (2019)
مدیر اجرایی Mohsen Alimohammady, Seyed Hadi Nasseri (2016)
پایان نامه
هندسه فضاهای مجهز به مترهای نامتقارن سید امیرمحمد علوی نژاد، محسن علیمحمدی، مهدی رفیعی راد (1402)
نتایج وجودی برای مسائل مقدار مرزی با استفاده از روش های آنالیز غیرخطی احمد قزوهی، محسن علیمحمدی، شاپور حیدرخانی، قاسم علیزاده افروزی (1397)
نتایج وجودی برای بعضی مسائل مقدار مرزی ضربه ای با پارامترهای کنترلی فاطمه واحدی، محسن علیمحمدی، قاسم علیزاده افروزی (1397)
مسئله وارون تغییراتی برای لاگرانژینهای نا استاندارد زهره امین غفاری، محسن علیمحمدی، مهدی رفیعی راد (1395)

علایق پژوهشی

  • هندسه فضاهای باناخ-انالیز محدب-انالیز غیر خطی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • عضو هیات ممیزه (1393 - 1395)
  • مدیر گروه ریاضی (1391 - 1395)
بیشتر