گروه حسابداری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه حسابداری

نام:  عيسي اكبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~akbari/
نام:  قدرت اله برزگر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران- بابلسر- پرديس دانشگاه - دانشكده اقتصاد و علوم اداري- گروه حسابداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~gh_barzegar/
نام:  حسين فخاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  ايران -مازندران -بابلسر- دانشگاه مازندران -پرديس دانشگاهي -دانشكدخ علوم اقتصادي -گروه حسابداري -اتاق 103
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fakhari/
نام:  يحيي كاميابي
علایق‌پژوهشی:  حسابداري و حسابرسي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده علوم اقتصادي و اداري- گروه حسابداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ykamyabi/
نام:  بهرام محسني ملكي
علایق‌پژوهشی:  حسابداري، حسابرسي، مالياتي و مديريت مالي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، گروه حسابداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~bmohsenim/
نام:  اسفنديار ملكيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده علوم اقتصادي و اداري -گروه حسابداري
دانشکده:  دانشكده علوم اقتصادي و اداري
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~emalekian/