گروه حسابداری

عیسی  اکبری
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
قدرت اله  برزگر
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
حسین  فخاری
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
بهرام  محسنی ملکی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
اسفندیار  ملکیان
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
مهدیس  نیکزاد قادیکلایی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
یحیی  کامیابی
گروه:  گروه حسابداری
دانشکده:  دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی